Ośrodek Diagnostyczny w Areszcie Śledzczym we Wrocławiu przeznaczony jest dla skazanych, którzy zostali skierowani na badania psychologiczne z Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz jednostek wrocławskiego okręgu.

Historia

   Historia pracy psychologicznej w Areszcie Śledczym we Wrocławiu sięga już niemal 50 lat. Początkowo zatrudnieni w Służbie Więziennej psycholodzy zajmowali się głównie diagnozą psychologiczną, pracując w oddziałach obserwacyjno – rozdzielczych. W dniu 5 października 1977 r. z miejscowej inicjatywy utworzono Oddział Diagnostyki Penitencjarnej przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Kilku psychologów sporządzało tam opinie psychologiczno – penitencjarne, a zarazem szkoliło nowozatrudnionych. W 1979 r. Dyrektor CZZK zdecydował, że w oddziale tym (przemianowanym w Oddział Diagnostyki Psychologiczno – Penitencjarnej) będzie prowadzone szkolenie zawodowe wszystkich psychologów zatrudnionych w więziennictwie. Po kilku latach zaprzestano realizować to zadanie i w roku 1986/87 Oddział ograniczył się głównie do pracy na rzecz Okręgu Wrocławskiego.

Teraźniejszość

   Idąc z duchem czasu i potrzebą realizowania zadań na jak najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, Zarządzeniem nr 19/2000/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.10.2000 r. więziennictwo polskie powołało do życia Ośrodki Diagnostyczne. Powstało ich 15, po jednym w każdym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej. Każdy z nich funkcjonuje po dziś dzień i są to Ośrodki w Aresztach Śledczych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Warszawie-Białołęce, Wrocławiu oraz Poznaniu, ponadto w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

 

Diagnoza

Celem prowadzonych badań jest: wyjaśnienie psychologicznych i socjologicznych procesów zachowania skazanego; stwierdzenie ewentualnego deficytu intelektualnego i zmian w ośrodkowym układzie nerwowym; zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń psychicznych skazanego; określenie ewentualnego postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego w celu podjęcia właściwej decyzji klasyfikacyjnej i określenia warunków indywidualnego oddziaływania na skazanego.

Po przybyciu do Ośrodka osadzeni są przyjmowani na rozmowy, podczas których otrzymują informacje na temat przebiegu badań psychologicznych oraz pobytu w OD. Badanie psychologiczne jest elementem szerzej rozumianych badań osobopoznawczych, dlatego też rozpoczyna się od szczegółowej analizy dokumentacji dostępnej w teczce osobopoznacwczej, w szczególności opinii sądowo – psychiatrycznych, psychologicznych i seksuologicznych, opinii z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz wywiadów środowiskowych. Dalsze etapy badania psychologicznego polegają na rozmowie celem zbierania wywiadu klinicznego, obserwacji zachowania oraz wykonywaniu różnych testów psychologicznych, a następnie sporządzeniu orzeczenia psychologiczno – penitencjarnego. Pobyt osadzonego w Ośrodku Diagnostycznym kończy udział w komisji penitencjarnej, która kwalifikuje do określonego w orzeczeniu psychologiczno-penitencjarnym, systemu odbywania kary. Następnie osadzony oczekuje na transport do docelowej jednostki penitencjarnej, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, na podstawie których będzie tam poddawany zindywidualizowanym oddziaływaniom.

 Większą część dnia pracy psychologów zajmuje przeprowadzanie badań i sporządzanie orzeczeń psychologiczno-penitencjarnych. W międzyczasie przyjmują oni również skazanych, którzy wymagają okresowych, profilaktycznych kontroli stanu psychicznego, sami zgłaszają się na rozmowy oraz tych którzy wymagają wzmożonej opieki lub pilnej interwencji psychologicznej. Psychologowie przeprowadzają także wizytacje cel mieszkalnych i współuczestniczą w prowadzeniu programów resocjalizacyjnych. Nadto, w ramach realizacji programu wstępnej adaptacji zawodowej, szkolą oni wszystkich nowoprzyjętych psychologów do Służby Więziennej z Okręgu Wrocławskiego, który to Ośrodek Diagnostyczny obsługuje. 

Od personelu psychologicznego w ośrodkach wymaga się szerokiego zakresu kompetencji – szczególnie w zakresie diagnozy psychologicznej, psychopatologii, ale także różnych strategii terapeutycznych. W chwili przeprowadzania diagnozy psychologicznej za drzwiami psychologa spotykają się dwie osoby – psycholog i skazany. Rozpoczyna się proces diagnostyczny, którego celem jest zrozumienie osobowości badanego oraz mechanizmów jego funkcjonowania po to, aby podjąć oddziaływania mogące zapobiec jego powrotowi do przestępstwa.

tekst: mjr Joanna Borsiak Kierownik OD, mł.psycholog Monika Zgarda, mł.psycholog Karolina Kwiatkowska

zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej