W ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”, Areszt Śledczy we Wrocławiu proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Areszt Śledczy we Wrocławiu oferuje do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni 110 m², znajdujący się w Areszcie Śledczym we Wrocławiu ul. Świebodzka 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Wynajem lokalu wiąże się z zatrudnieniem osadzonych, którzy świadczyliby pracę na rzecz oferenta. Stawki średnie za media wynoszą: Energia - 0,48 zł/kWh, Woda- 5,62 zł/m3, Ścieki- 6,18 zł/m3, Podatek od nieruchomości- 24,84 zł/m2 x miesiąc, Odpady komunalne - 52,90 zł/m3, Dzierżawa -opłata uwarunkowana rodzajem prowadzonej działalności.          

OFERTA PRACY

     Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Podmiot ubiegający się o zatrudnienie osadzonych podpisuje z Dyrektorem jednostki penitencjarnej umowę o zatrudnieniu skazanych. Na podstawie zawartej umowy skazany kierowany jest do pracy odpłatnej.
1. UPROSZCZONE PROCEDURY: - Skazani są zatrudniani na podstawie skierowania do pracy (brak nawiązywania stosunku pracy ze skazanym); - Nie stosuje się przepisów prawa pracy, za wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. NISKIE KOSZTY ZATRUDNIENIA: - Minimalne wynagrodzenie pomniejszone o ryczałt; - Wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonaną pracę; - Nie opłaca się składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. RYCZAŁT: - Wypłacany na wniosek przedsiębiorcy, w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym skazanym, - Wniosek o ryczałt co 3 miesiące bez ograniczenia czasowego.
4. POŻYCZKA DOTACJA: - Nieoprocentowana pożyczka udzielana do wysokości nie przekraczającej 75 % planowanej wartości zadania; - Maksymalny okres spłaty pożyczki do 48 miesięcy; - Dotacja przyznawana do wysokości nie przekraczającej planowanej wartości zadania.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 71 3272563  lub 71 3272560.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej