Funkcjonariusze aresztu śledczego we Wrocławiu wraz z grupą skazanych włączyli się w działania mające na celu upamiętnienie wydarzenia związanego z 25 rocznica przystąpienia Polski do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości poprzez uczestnictwo w prelekcji na temat „Prawa człowieka – standardy wykonywania kary pozbawienia wolności”.

   Europejska Konwencja Praw Człowieka opiera się bezpośrednio na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Ustanowiony w 1959 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu jest organem sądowym gwarantującym wszystkim podlegającym jurysdykcji państw, które ratyfikowały Europejską Konwencję Praw Człowieka, przestrzeganie zawartych w niej praw.

   W dniu 26 listopada 1991 roku Polska podpisała Europejską Konwencję Praw Człowiek, która została sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a weszła w życie 8 września 1953 roku. Polska ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993 roku jako jedno z 47 Państw- Członków Rady Europy. 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Prawa człowieka są sprawą, która dotyczy każdego z nas. Mając na uwadze realizację ustawowego obowiązku kształtowania u skazanych społecznie pożądanych postaw oraz pobudzenia w nich aktywności społecznej w dniu 8 czerwca br. grupa skazanych uczestniczyła w prelekcji 3 doktorantek (Panie: Hulak Agata, Hłuszij Agnieszka, Polak - Kruszyk Aleksandra) Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na temat „Prawa człowieka – standardy wykonywania kary pozbawienia wolności”.

   W trakcie spotkania odwołano się do regulacji zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - w grudniu 2018 r. będziemy obchodzić 70 Rocznicę uchwalenia tego aktu. Dodatkowo przedstawiono zagadnienia z zakresu ochrony praw skazanych, wynikające z treści Europejskich Reguł Więziennych oraz Wzorcowych reguł minimalnych ONZ dotyczących postępowania z więźniami (Reguł Mandeli). W trakcie wykładu nie zapomniano również o regulacjach polskiego ustawodawcy – poruszono problematykę katalogu praw skazanych wynikających z Kodeksu karnego wykonawczego.

Prelegentki aktywizowały grupę uczestniczącą w wydarzeniu, zachęcały do rozmów, zadawały pytania.

Na koniec spotkania przekazano materiały dotyczące praw i wolności w praktyce, które będą emitowane poprzez radiowęzeł i wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Więcej informacji znajduje się pod adresem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka www.efhr.eu

 

Tekst: mjr Grażyna Lozia, materiały ze strony www.efhr.eu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej