W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zrealizowano dwa kurs zawodowe „Monter zabudowy i robót wykończeniowych” prowadzone przez Mazowiecka instytucje Gospodarki Budżetowej „ Mazovia”. W szkoleniach brało udział dwudziestu czterech skazanych recydywistów.

     Celem głównym kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie osadzonych do pracy w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych. Celem pośrednim była eliminacja barier w dostępie osadzonych do zatrudnienia, podnoszenie ich poziomu integracji społecznej, nabycie umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, a w szczególności teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób pozbawionych wolności do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

     Podczas zajęć skazani nabywali umiejętności wykonywania prac przygotowawczych, doboru narzędzi i materiałów, prac malarskich, glazurniczych, organizowania czasu pracy oraz przepisów BHP w pracy. Kurs zakończył się egzaminem, a kwalifikacje zostały potwierdzone stosownym świadectwem. Skazani podczas zajęć chętnie uczestniczyli w zajęciach, brali aktywny udział.

 

tekst: ppor. Agnieszka Dubińska

zdjecia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej