Skazani uczestniczyli w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu substancji psychoaktywnych KOREKTA

   Profilaktyka uzależnień ma na celu ograniczanie używania i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane. Do podstawowych szkód należą choroby, infekcje, wypadki drogowe, zatrucia, przedawkowanie, uzależnienie, marginalizacja, izolacja, wykluczenie, bezdomność, konflikty z prawem, problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi, itd. itd...

   Uczestnikami programu byli skazani stosujący alkohol w sposób szkodliwy lub uzależnieni, których koniec kary nie pozwał na podjęcie terapii uzależnień w Oddziale Terapeutycznym. Dobierani w tzw. małą grupę, w której można było podjąć próbę efektywnej pracy. Do udziału w zajęciach były motywowane zwłaszcza te osoby, które realizowały indywidualny program oddziaływań i zgodnie z nim powinni zostać byli objęci programem z zakresu profilaktyki uzależnień.

   Skazani w trakcie zajęć warsztatowych: pracowali nad zwiększeniem samoświadomości odnośnie kontaktu z alkoholem, zwłaszcza w zakresie szkód i zachowań ryzykownych wynikających z nadmiernego picia alkoholu; uzupełnili swoją wiedzę na temat negatywnych biologicznych, psychologicznych i społecznych skutków nadużywania alkoholu oraz stosowania narkotyków; stworzyli listę własnych strat i złudnych korzyści wynikających z picia alkoholu/stosowania narkotyków; ćwiczyli umiejętności udziału w spotkaniu grupowym i pracy grupowej.

   Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Skazani z różnym nastawieniem podchodzili do prezentowanych tematów. Wszyscy dokonali autodiagnozy. Skazani prezentowali prawidłowe zachowania podczas zajęć i byli nastawieni na współpracę. Z uwagi na duże zainteresowanie przewidziana jest kolejna edycja programu.

Tekst, zdjęcie: str. psycholog kpt. Marta Berezowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej