Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Data

Termin Dnia Tradycji Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. To właśnie w dniu 8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą regulującą organizację i funkcjonowanie, a także dalsze kształtowanie polskiego systemu penitencjarnego. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy (funkcjonował przez 10 lat), stworzył podwaliny polskiego systemu penitencjarnego.

Służba Więzienna

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Podlega Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Jest uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny Wykonawczy, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Realizuje ustalenia zawarte w Europejskich Regułach Więziennych, Wzorcowych Regułach Minimalnych Postępowania z Więźniami oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej.

Jej funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe przez 24 godziny na dobę. Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną.

Resocjalizacja

Funkcjonariusze i pracownicy każdego dnia podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich postaw i zachowań. Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, poddając osadzonych specjalistycznej terapii, organizując zajęcia kulturalno-oświatowe oraz programy resocjalizacyjne przygotowują skazanych do życia „po więzieniu”. Życia bez przestępstwa.


Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu w asyście funkcjonariuszy złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej