12 stycznia br. w areszcie śledczym odbyło się szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

    Areszt śledczy rozpoczął pierwszą edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”. Kadra Służby Więziennej na co dzień pracuje z trudnymi osadzonymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. Dlatego nasza jednostka postanowiła podzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z pracownikami administracji publicznej i instytucjami współpracującymi aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Do udziału w tej kampanii zostali zaproszeni pracownicy instytucji takich jak: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, MOPS, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej we Wrocławiu, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, Wrocławski Dom Literatury, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu.

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: moduł teoretyczny i moduł praktyczny.

   Moduł teoretyczny był prowadzony przez: st.szer. Kacpra Jędrzejaka - który przybliżył zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu oraz por. Kamilę Ziobrowską- psychologa, która prowadziła warsztaty zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.

   Moduł praktyczny odnośnie zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy GISW. Podczas zajęć została przypomniana metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez st. chor. Wojciecha Dziubę.

   Podczas warsztatów psychologicznych oraz części ćwiczeniowej z grupą GISW słuchacze poznali procedury postępowania z trudnym petentem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją. Wskazano na różne przejawy oraz przyczyny powstawania zachowań agresywnych ze strony klientów. Doskonalono postępowanie w celu uniknięcia lub zminimalizowania przejawów i skutków agresji zarówno w placówce macierzystej urzędnika jak i w środowisku zamieszkania czy też pobytu klienta.

Przekazywano umiejętności pracy nad własnymi emocjami w sytuacji zagrożenia, przyjmowania odważnej, nieagresywnej postawy. Z uwagi na narastające ówcześnie sytuacje trudne poruszano również techniki postępowania w przypadku napadu z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub broni- zarówno pod względem psychologicznym jak i technik samoobrony. Holistyczne podejście do tematu przewodniego Kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy” pozwoliło na zwrócenie uwagi na wagę problemu oraz wskazanie na doraźne sposoby nagłych interwencji. Gdzie wiadomym, iż metoda treningowa jest najlepszym sposobem wypracowania dobrych nawyków celem prewencji.

   Na koniec każdy uczestnik szkolenia wypełnił ankietę ewaluacyjną. Udzielone odpowiedzi wskazują na potrzebę kontynuacji projektu. Uczestnicy utwierdzili nas w przekonaniu że takie szkolenia, wymiana doświadczeń są potrzebne dla nas wszystkich. Ważne jest abyśmy mogli pracować w bezpiecznych warunkach. Dlatego przewidziana jest kolejna edycja kampanii społecznej dla innych instytucji zewnętrznych, które współpracują z nami.

 

tekst: kpt. Grażyna Lozia, por. Kamila Ziobrowską zdjęcia: kpt. Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej