Od dnia 1.05.2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze znosi ograniczenia dotyczące realizacji widzeń dla osób pozbawionych wolności wprowadzone wcześniej w związku z epidemią COVID-19.

Zasady udzielania widzeń:

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

-widzenia odbywają się w sali widzeń, bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu:

- w soboty w godzinach 7.30- 14.30,

- w każdą ostatnią niedzielę oraz w drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 12.00 - 16.00,

- Zapisy na widzenia odbywa się telefonicznie, co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem, pod nr telefonu 68 329 82 48, w godzinach 8.00- 14.00

 

WIDZENIA DLA SKAZANYCH W ODDZIELNYM POMIESZCZENIU BEZ OSOBY DOZORUJĄCEJ (po uprzednim uzgodnieniu terminu i godzin widzenia z wychowawcą oddziału):

- w soboty w godz. 7.30 do 14.30,

- w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8 - 16.00;

-jeżeli w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy widzenia udziela się jak w dni świąteczne,

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

- widzenia odbywają się w sali widzeń bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu:

- w piątki w godzinach 7.30- 14.30;

- w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8.00- 12.00 w sali widzeń bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu;

- jeżeli w piątek  przypada dzień ustawowo wolny od pracy widzenia udziela się jak w dni świąteczne,

- widzenia udzielane są na podstawie zarządzenia organu dysponującego, wydanego osobie odwiedzającej; w przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej,

- Zapisy na widzenia odbywa się telefonicznie, co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem, pod nr telefonu 68 329 82 48, w godzinach 8.00- 14.00

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELA SIĘ WIDZEŃ:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

1. Widzenie trwa 60 minut; w tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą Dyrektora przysługujące niewykorzystane w miesiącu widzenia mogą być połączone;

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora w widzeniu może uczestniczyć większa liczba pełnoletnich osób;

3. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich;

4. Wpisanie do karty widzeń osoby niepełnoletniej (do lat 18) wymaga uzyskania zgody jej rodziców lub opiekunów prawnych;

5. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora;

6. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku;

7. W czasie widzenia (z wyłączeniem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiających bezpośredni kontakt) zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w automatach samosprzedających umieszczonych w sali widzeń przez osoby odwiedzające, co stanowi formę poczęstunku ograniczonego czasem widzenia. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej;

8. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia może być ono przerwane lub zakończone przed czasem;

9. W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych;

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej