W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce spotkanie regionalne w ramach cyklu "Bliżej Funduszy Europejskich".

logo POWER.jpg

Cykl spotkań regionalnych organizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zainaugurowany konferencją otwierającą  w dniu 21 września 2017 roku w Warszawie. Od października 2017 roku spotkania organizowane są w poszczególnych miastach wojewódzkich.

Podczas gorzowskiego spotkania dokonano przeglądu dotychczasowych efektów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie lubuskim w trzech obszarach tematycznych: "Gwarancje dla  Młodzieży" i projekty na rzecz włączenia społecznego, ekonomia społeczna oraz niepełnosprawność. Doświadczenia w powyższych obszarach przybliżyli przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego, ośrodków pomocy społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, beneficjenci, przedsiębiorcy. Również przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Poznaniu i Szczecinie, posiadający wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z funduszy europejskich w obszarze wsparcia na rzecz włączenia społecznego, zaprezentowali efekty realizowanych obecnie projektów. Tematykę przybliżyli dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

Racjonalne wydatkowanie środków


Na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu zrealizowano dotąd 198 kursów zawodowych, w których udział wzięło 2352 beneficjentów. Średnia wartość jednego szkolenia wyniosła ok. 28 000 zł, z czego na wyszkolenie jednego więźnia przypadło nieco ponad 2300 zł. Ze środków EFS zakupiono również niezbędny sprzęt, jak odkurzacz przemysłowy, maszyna czyszcząca, profesjonalna zamiatarka, osuszacz powietrza, rusztowanie jezdne, kosiarka elektryczna, wózek inwalidzki, łóżko rehabilitacyjne z podnośnikiem. Ogółem wydatkowano 5 636 064,06 zł. Globalna wartość projektu dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu to 10 558 000 zł.

Uzupełnienie programu "Praca dla więźniów"


Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W ciągu pięciu lat, w 130 zakładach karnych i aresztach śledczych, zostanie przeszkolonych 46 tys. więźniów, kobiet i mężczyzn w ramach zawodów, które pozwolą na ich zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany. Ponadto stanowi on uzupełnienie programu "Praca dla więźniów". Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu planuje przeprowadzić 347 kursów zawodowych dla 4164 beneficjentów oraz zakupić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tychże szkoleń, za kwotę 1 080 000,00 zł.

Efekty

Na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu nastąpił wzrost zatrudnienia odpłatnego więźniów na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Podmioty prywatne stały się głównym pracodawcą osób pozbawionych wolności, w odróżnieniu do lat minionych, kiedy rolę tę pełniły jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Procentowy udział zatrudnienia odpłatnego skazanych skierowanych do pracy na rzecz wyżej wymienionych pracodawców w populacji osób zatrudnionych w roku 2018 wyniósł średnio 27,4 % (2017-25%, 2016- 20,1%).

Spotkanie stanowiło okazję do promocji i prezentacji pozytywnych efektów społeczno-gospodarczych projektów w województwie lubuskim, a także dało możliwość wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi projekty oraz prezentacji dobrych praktyk.

tekst: kpt. Przemysław Kierzek, mjr Jan Kurowski, Marta Szarzyńska

zdjęcia: kpt. Przemysław Kierzek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej