Program „Praca dla więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

W Areszcie Śledczym w Zielonej Górze program ten jest od wielu lat realizowany , ale nadal niewiele osób wie, że osadzeni pracują odpłatnie i nieodpłatnie zarówno na terenie AŚ jak i poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. Skazani wykonują prace porządkowe i pomocnicze wewnątrz aresztu. Współpracujemy również z kontrahentami zewnętrznymi, którzy zatrudniają skazanych odpłatnie, czym umożliwiają im spłatę zadłużeń. Skazani są również zatrudniani nieodpłatnie na terenie miasta Zielona Góra przy pracach publicznych i charytatywnych na rzecz urzędów publicznych i samorządowych.

 

Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. O doborze skazanych do odpowiedniego miejsca pracy decyduje kadra aresztu. Korzyści społeczne, ekonomiczne i resocjalizacyjne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne.

 

O szczegółach programu:

https://zachod.pl/735047/program-praca-dla-wiezniow-w-zielonogorskim-areszcie-sledczym/

 

Tekst: chor. Aneta Florczyk

Zdjęcia: ppor. Marcin Filipczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej