21-27 lutego to Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i coroczna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pokrzywdzonym, w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna, w niektórych przypadkach podmiot nie posiadający osobowości prawnej), którego dobro prawne zostało bezpośrednio dotknięte przestępstwem. W tych dniach każda osoba szukająca pomocy, może uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną. m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Środki pieniężne na pomoc osobom pokrzywdzonym z zatrudnienia skazanych 

Na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, przeznacza się środki pieniężne pochodzące m.in. z orzeczonych przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń za pracę skazanych zatrudnionych. 

Osoba poszkodowana poinformowana przez Służbe Więzienną 

Zgodnie z art. 168a Kodeksu karnego wykonawczego w przypadku, gdy osoba oskarżona lub skazana za przestępstwo, zostaje zwolniona, gdy będzie to konieczne i w przypadkch w których dla ofiar może powstać sytuacja zagrożenia, Służba Więzienna zawiadamia o tym fakcie ofiary przestępstwa. 

Działania instytucji na rzecz wejherowskiej społeczności

W dniach 21 - 27 lutego 2022 roku w godzinach 9:00 - 14:00 w Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Komisariat Policji w Redzie, Rumi, Gniewinie Luzinie oraz Szemudzie udzielają kompleksowych porad, które osoby zainteresowane otrzymają, zgłaszając się osobiście we wskazanych jednostkach Policji.

Sąd Rejonowy w Wejherowie przygotował dwie formy pomocy: 21 - 25 lutego 2022 roku w godzinach 9:00 – 14:00 za pośrednictwem telefonu nr 58 67 28 989 oraz 26 - 27 lutego 2022 roku adresu e-mail: informacja@wejherowo.gov.pl.

Ogólnopolska akcja

W obchodach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" uczestniczą: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, a także Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów

Lista dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

Listę 16 Ośrodków Pomocy osoby pokrzywdzone, znajdą w serwisie Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

Wspólne działania na rzecz poprawy trudnego położenia osób poszkodowanych.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, wiąże się także z Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich trudnego położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez osoby potrzebujące - skutecznej pomocy.

 

Tekst/ zdjęcie i grafika: mjr Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej