28 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Zwartowie w towarzystwie ppłk Beaty Demut – zastępcy Komendanta OSSW w Suchej, odbyło się spotkanie mjr. Grzegorza Woscholskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z Wiesławem Gębką – Wójtem Gminy Choczewo, które uwieńczono podpisaniem porozumienia.

Skazani z Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania w Zwartowie będą pracowali społecznie

W ramach porozumienia, skazani odbywający karę pozbawienia wolności w OTZS w Zwartowie, zostaną zaangażowani do prac pomocniczych i porządkowych na terenie gminy Choczewo.

Praca skazanych na rzecz społeczeństwa

Służba Więzienna we współpracy z gminą Choczewo, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa, środowiska i samych skazanych, którzy poprzez pracę na rzecz lokalnej społeczności biorą udział w procesie readaptacji społecznej.

Jedno z najważniejszych narzędzi w procesie resocjalizacji

Praca, umożliwiająca zaspokojenie wielu potrzeb społecznych, ma różnorakie znaczenie dla człowieka, jej brak powoduje konsekwencje ekonomiczne, społeczne i psychologiczne, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społecznym jednostki. Obok funkcji czysto ekonomicznych, aktywność zawodowa przyczynia się znacząco do kształtowania się tożsamości człowieka, jego postaw, przekonań, celów życiowych, uznawanych wartości, stosunku do świata i innych ludzi. W przypadku osób zaburzonych w rozwoju społecznym, niedostosowanych i marginalizowanych, praca jest jedną z podstawowych form oddziaływania korekcyjnego, wychowawczego i terapeutycznego.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej