Readaptacja społeczna skazanych w praktyce, to z punktu widzenia więzienników codzienna i nie łatwa praca.

Pojęcie readaptacji społecznej rozumiane jest jako ponowne przystosowanie osoby pozbawionej wolności  do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej. Readaptacja społeczna skazanych ma na celu przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, nauczenie spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, a także kształcenie u skazanych umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa i potępienia przez nie.

Jednym ze sposobów praktycznego realizowania powyższych założeń są grupowe programy zmierzające do społecznej readaptacji skazanych. Taka forma oddziaływań nie ma tajemnic dla kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Wejherowie i jest z powodzeniem wykorzystywana w pracy bieżącej ze skazanymi na terenie jednostki od wielu lat. Tematyka realizowanych programów jest różnorodna a głównym celem jest pomoc w redukcji zdiagnozowanych u osadzonych deficytów. W tutejszej jednostce realizujemy programy między innymi z zakresu: przeciwdziałania przemocy, ekologi, profilaktyki uzależnień, edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, integracji rodzin

Styczeń to czas podsumowań.  W roku 2018 zrealizowano w wejherowskiej jednostce 48 programów zmierzających do readaptacji społecznej skazanych. Oferta programowa i temetyczna uwzgledniała populacje osadzonych przebywających w tutejszej jednostce oraz  potrzeby wynikające z pracy bieżącej. Łącznie objęto nimi 661 osadzonych. 

Tekst: Dariusz Kornak

Zdjęcia Dariusz Kornak; Agnieszka Kowalewska-Śwircz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej