Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się w Areszcie Śledczym w Wejherowie realizację widzeń określonych w art. 105a i art. 217 kodeksu karnego wykonawczego, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Widzenie trwa 60 minut . W miesiącu osadzony może korzystać z ilości widzeń określonych w art. 105a kkw . Widzenia w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielane są w soboty i niedziele. Widzeń w niedzielę udziela się w pierwszej kolejności osadzonym zatrudnionym. Widzenia udzielane są w turach od godziny 8:00, 9:30, 11:00, 12.30, 14:00. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przybycia na widzenie na 30 minut przed godziną rozpoczęcia zaplanowanego widzenia. Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się telefonicznie w każdy czwartek (poprzedzający najbliższą sobotę i niedzielę) pod numerem 058 778 79 49 w godzinach od 08:00 do 15:00. Widzenia w Oddziale Tymczasowego Zakwaterowania skazanych w Zwartowie udzielane są każdego dnia w turach od godziny 9:00, 10:30, 13:30 . Rejestrację na widzenie prowadzi się w godzinach od 8:00 do 9:00 w dniu poprzedzającym dzień widzenia. Godzinę widzenia wskazuje funkcjonariusz dokonujący rejestracji terminu widzenia. Rejestracja widzeń odbywa się pod numerem 58/676-35-17. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor aresztu śledczego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt. Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg, a także osadzonym objętych kwarantanną. Osobie odwiedzającej wcześniej niezarejestrowanej widzenia nie udziela się. O zarejestrowaniu widzenia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie. Dopełnienie formalności związanych z rejestracją widzenia nie gwarantuje jego realizacji. Udzielenie widzenia jest uzależnione od weryfikacji w dniu planowanego widzenia uprawnień wynikających z posiadanej przez osadzonego podgrupy klasyfikacyjnej Zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w Areszcie Śledczym w Wejherowie: osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przestrzegania zasad widzeń, w szczególności do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń; obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonymi i osobami odwiedzającymi. zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani się do używania maseczek w celu zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych jednorazowych maseczek ochronnych. Osadzeni mają możliwość zakupienia jednorazowych maseczek ochronnych w kantynie lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higieniczno-odzieżowej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor aresztu śledczego w Wejherowie może wyposażyć osadzonego w maseczkę ochronną. osobom odwiedzającym i osadzonym nie posiadającym maseczki ochronnej widzenia nie udziela się. obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych. osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia, dopuszcza się zabranie środków pieniężnych. sale widzeń wyposaża się w środki dezynfekcyjne wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji powierzchni stolików. po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska oraz toalety są odkażane. Po zakończeniu widzenia osadzony wyrzuca maseczkę jednorazową do dedykowanego pojemnika na śmieci umieszczonego przy wyjściu z sali widzeń.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej