W miniony weekend w Krakowie odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół AA. Do udziału w nim zaproszeni zostali specjaliści na co dzień zajmujący się pomocą osobom uzależnionym, duchowni, lekarze, przedstawiciele świata nauki i dziennikarze. Liczną grupę przyjaciół Wspólnoty AA , jak się okazuje, stanowią więziennicy. Z Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu udział w tym wydarzeniu wzięli por. Anna Penkin i ppor. Mateusz Niemiec, psycholodzy pracujący w służewieckim oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Jak twierdzą sami organizatorzy  cyt. „Aby dotrzeć do większej liczby alkoholików, ciągle musi wzrastać zrozumienie i dobra wola społeczeństwa wobec AA. Musimy jeszcze polepszać nasze stosunki z lekarzami, duchownymi, pracodawcami, członkami rząd i samorządu, pracownikami sądów, więzień i zakładów dla nerwowo chorych i w ogóle ze wszystkimi, którzy działają na polu alkoholizmu. Potrzebujemy coraz większej dobrej woli wydawców, pisarzy, autorów programów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie te kanały  muszą być wykorzystywane w jeszcze większym stopniu niż dotychczas”.

Dla spełnienia zasady anonimowości dającej wszystkim członkom Wspólnoty AA poczucie bezpieczeństwa w rolę gospodarzy i prowadzących spotkanie wcielili się tzw. Powiernicy klasy A, Renata Teodorczyk, Andrzej Forma i Andrzej Chrobot. Są to osoby nieuzależnione, których obdarzono zaufaniem i upoważniono do reprezentowania Wspólnoty AA w przestrzeni publicznej. To oni również prowadzili zajęcia warsztatowe dla uczestników spotkania. Specjalnym gościem wydarzenia był Mani Mehdikhani, powiernik klasy A Wspólnoty AA z Wielkiej Brytanii. Wydarzeniu poza warsztatami towarzyszyła konferencja prasowa, miting otwarty AA, prezentacja założeń Grup Rodzinnych AL-ANON. Organizatorzy nie zapomnieli również o strawie duchowej przewidując również część artystyczną.

Uczestnicy spotkania chętni dzielili się swoimi refleksjami na temat korzyści płynących ze współpracy specjalistów w zakresie leczenia uzależnień z filozofią programu 12 kroków i 12 tradycji Wspólnoty AA. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnej życzliwości inspirując do podejmowania dalszych wyzwań na rzecz pomagania osobom, które cierpią zmagając się z uzależnieniem. O potrzebie wzbogacania oferty w tym zakresie o oddziaływania grup samopomocowych w przypadku Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu świadczyć może fakt, że od trzydziestu lat na jego terenie odbywają się mitingi AA, a do grupy „Ruben” i „Nowe życie” w tym roku dołączyła kolena grupa „Służewiec” przeznaczona dla skazanych pracujących.

Tekst: por. A. Penkin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej