Gośćmi Aresztu Śledczego 10 stycznia 2020roku byli studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studenci uczelni o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, prawnych są potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej dlatego często odwiedzają służewiecką jednostkę w ramach wizyt studyjnych. Między innymi o tym które elementy oferty pracy są według studentów szczególnie cenne a jakie sami mogą zaoferować przyszłemu pracodawcy, rozmawiano podczas spotkania na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w piątkowy ranek.

Zawsze należy pamiętać, że podjęcie decyzji związanej ze ścieżką zawodową nie może być pochopne, w związku z tym wszelkie praktyki, wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych jest ułatwieniem i stanowi możliwość uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. Czas studiów należy więc wykorzystać na poszukiwania inspiracji. Z takiego założenia wychodzą prowadzący zajęcia akademickie oraz kierownictwo jednostki, chętnie przyjmujące na swoim terenie studentów. W czasie spotkania studenci pedagogiki resocjalizacyjnej zadawali wiele pytań dotyczących pracy w zawodzie.

W czasie zajęć o charakterze dydaktyczno- hospitacyjnym studenci mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywsitością. Możliwe było to poprzez zapoznanie gosci z najważniejszymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania a także pokazanie praktycznego ich zastosowania.

Spotkanie miało także na celu weryfikację, czy na obecnym etapie kształcenia studenci posiadają już wystarczającą wiedzę teoretyczną, aby wykonywać czynności praktyczne związane ze służbą oraz czy są w stanie zadeklarować gotowość do identyfikowania się z przyszłym miejscem pracy.

Pośród ponad dwudziestu osób ze studiów stacjonarnych i zaocznych, które odwiedziły Areszt były takie, które po zakończeniu studiów rozważają związanie swojej przyszłości ze Służbą Więzienną. W związku deklarowaną chęcią zaproszono te osoby do kontaktu.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat rekrutacji do Służby Więziennej dostępne są na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce rekrutacja.

opracowała: ppor. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej