Korzystając z wakacyjnej pogody, osadzeni w służewieckim areszcie, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, na zlokalizowanym w plenerze, boisku do siatkówki. Administracja więzienia angażując się w organizację grupowych zajęć sportowych stwarza okoliczności, aby skazani poprzez sport zdobyli ważne doświadczenia społeczne – mieli sposobność budowania drużyny, uczyli się przestrzegania reguł, dążyli do wspólnego celu, przeżywali zwycięstwa i godzili się z porażką.

O tym, jak ważna w oddziaływaniach na skazanych jest aktywność fizyczna świadczy wiele argumentów, również tych prawnych. Europejskie Reguły Więzienne w tym zakresie stanowią w art. 27.3, że „Integralną częścią rygoru więziennego są odpowiednio zorganizowane zajęcia promujące sprawność fizyczną i zawierające stosowne ćwiczenia oraz możliwości rekreacyjne”.

Sport jest wartością osobotwórczą i socjotwórczą. W procesie resocjalizacji szczególnie uzasadnione wydaje się być wykorzystywanie aktywności zespołowych. Stanowią one okazję nie tylko do kształtowania samodyscypliny i rozwoju fizycznego, ale również kształtowania postaw prospołecznych, bowiem przez aktywność sportową w grupie osoba wchodzi w relacje z drugim człowiekiem, ucząc się szacunku do drugiej osoby i godnego samorozwoju. Wspólna aktywność fizyczna osadzonych może przyczynić się do niwelowania ewentualnych  podziałów między nimi i być alternatywnym rozwiązaniem w walce z podziałami wynikającymi z podkultury więziennej. Zajęcia sportowe stwarzają również szansę na konstruktywne odreagowanie napięć, a tym samym służyć jako sposób radzenia sobie z doświadczanymi emocjami.

Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin- Szafrańska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej