W ramach programu „Praca dla Więźniów” wspierającego szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową skazani z Aresztu przy Kłobuckiej pracują na rzecz Poczty Polskiej.

 Założenia

 

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 kkw zakładają między innymi iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

 

Praca ma charakter odpłatny

 

Podejmowane w Poczcie Polskiej zatrudnienie ma charakter odpłatny. Do zatrudnienia tego typu są kierowani w pierwszej kolejności skazani posiadający zadłużenie alimentacyjne oraz zobowiązania finansowe zawarte w wyrokach w ramach naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych przestępstwem. Rozpatrując zagadnienie zatrudnienia w formie odpłatnej należy podkreślić także, że taka forma pracy daje możliwość pozyskania środków finansowych przez skazanych do ich dyspozycji tj. na własne potrzeby co daje im szansę samodzielnego utrzymania się w czasie odbywania kary, bez potrzeby angażowania rodzin, które zazwyczaj pozostają i tak w słabej kondycji finansowej. Dodatkowo zatrudnienie daje szansę wspierania rodzin, ponieważ osadzeni mają możliwość przekazywania zarobionych pieniędzy na rzecz rodzin, co wielokroć robią.

 

Przygotowanie do powrotu do społeczeństwa

 

Skazani podejmujący pracę w Poczcie Polskiej odbywają karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Pracują w systemie bez konwojenta. Skazani cenią sobie warunki zatrudnienia, mimo iż praca jest wymagająca oraz zmianowa. Zatrudnienie kształtuje przekonanie iż podejmowanie systematycznego wysiłku, wywiązywanie się z obowiązków na stanowisku pracy oraz zaangażowanie jest nagradzane i stanowi cenną wartość. Praca jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Praca jako forma oddziaływania na skazanych kształtuje w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Ważne jest także wyrobienie nawyku pracy rozumianej jako sens życia.

 

Sposób na nudę

Podejmowanie zatrudnienia w okresie izolacji stwarza szansę wartościowego zagospodarowania czasu. Kara pozbawienia wolności nie musi być rozumiana jako okres bezczynności. W czasie podejmowanej aktywności zawodowej skazani w sposób akceptowany i kierowany wykorzystują swoją siłę fizyczną i rozwijają swoją kreatywność.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Agnieszka Tracz

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej