W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs o profilu – pracownik robót budowlanych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, zwiększające prawdopodobieństwo otrzymywania odpowiedniej gratyfikacji finansowej pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społecznych.

Atrakcyjność zaproponowanych kierunków nauczania.

W Areszcie w Warszawie Służewcu trwa część praktyczna kursu zawodowego o profilu ogólnobudowlanym. Kurs umożliwia, znalezienie przez jego uczestników zatrudnienia w różnych firmach, na różnych stanowiskach. W zależności od preferencji firmy osoba po takim kursie może pracować w zespole albo samodzielnie.

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne umiejętności zawodowe, które są cenione i poszukiwane na rynku pracy, dające także szansę na odpowiednie wynagrodzenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku do którego powrócą po zwolnieniu z ZK. Skazani w trakcie kursu nabędą także umiejętności społecznych, szczególnie cennych w sytuacji konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości po odbyciu kary pozbawienia wolności m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Po zakończeniu udziału w kursie zawodowym skazani mogą liczyć także na propozycję zatrudnienia na terenie jednostki na przykład w grupie remontowej. Absolwenci cyklicznie prowadzonych kursów podejmują zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Praca jaką podejmują ma formę zarówno odpłatną jak i nieodpłatną. Zatrudnienie kształtuje przekonanie, iż podejmowanie systematycznego wysiłku, wywiązywanie się z obowiązków na stanowisku pracy oraz zaangażowanie jest nagradzane Praca jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Kierowanie do zatrudnienia jako forma oddziaływania na skazanych, kształtuje w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Podejmowanie zatrudnienia w okresie izolacji stwarza szansę zagospodarowania wolnego czasu. W czasie podejmowanej aktywności zawodowej skazani w sposób akceptowany i kierowany wykorzystują swoją siłę fizyczną i rozwijają swoją kreatywność.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej