W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs zawodowy przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, zwiększające prawdopodobieństwo otrzymywania pracy gwarantującej odpowiednią gratyfikację finansową, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społecznych. Po zakończeniu udziału w kursie zawodowym skazani mogą liczyć także na propozycję zatrudnienia na terenie jednostki

Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie(…).

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotną formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Absolwenci cyklicznie prowadzonych kursów podejmują zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Kierowanie do zatrudnienia jako forma oddziaływania na skazanych, kształtuje w skazanych potrzebę bycia akceptowanym. Podejmowanie zatrudnienia w okresie izolacji stwarza szansę zagospodarowania wolnego czasu. W czasie podejmowanej aktywności zawodowej skazani w sposób akceptowany i kierowany wykorzystują swoją siłę fizyczną i rozwijają swoją kreatywność.

Dzięki udziałowi w kursie zawodowym skazani nabędą atrakcyjne umiejętności zawodowe, które są cenione i poszukiwane na rynku pracy. Skazani w trakcie kursu nabędą także umiejętności społecznych, szczególnie cennych w sytuacji konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości po odbyciu kary pozbawienia wolności m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej