Hasło „Starzejące się społeczeństwo” stawia nowe wyzwania społeczne w zakresie działań edukacyjnych na temat zdrowia. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom także jednostki penitencjarne organizują kursy zawodowe o profilu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Cele wykonania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 kkw zakładają między innymi iż kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia celu określonego w art. 67 § 1 kkw prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nauczanie(…).

W Polsce rośnie popularność takiego zajęcia jak opiekun osób starszych, zmienia się również poziom kwalifikacji opiekunów. Dobra kondycja osoby starszej lub niepełnosprawnej, zależy od zewnętrznego wsparcia. Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych to wykwalifikowani, chętni do pomocy ludzie. Skazani w trakcie zajęć z kadrą specjalistów nabywają kompetencji, które są coraz bardziej doceniane na rynku pracy. W trakcie kursu osadzeni uczą się udzielać pierwszej pomocy oraz m.in. nabywają umiejętności prowadzenia wózka inwalidzkiego oraz przenoszenia w łatwy sposób chorego z miejsca siedzącego lub łóżka na wózek.  

Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Możliwość podjęcia pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to kwestia pozwalająca kształtować w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Ważne jest także wyrobienie nawyku pracy rozumianej jako sens życia.

Po zakończeniu udziału w kursie zawodowym skazani mogą liczyć na propozycję zatrudnienia na terenie jednostki przy osobach wymagających pomocy, a takie także odbywają kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych. Kształcenie zawodowe jest ważnym elementem procesu resocjalizacji. Zdobycie zawodu i nowych kompetencji daje szansę na zmianę dotychczasowego sposobu życia oraz na podjęcie zatrudnienia i zdobywania pieniędzy w sposób akceptowany społecznie.

 

tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Tracz

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej