Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

§1 Począwszy od dnia 16 listopada 2021 roku od godz. 00:00, na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie, na okres do dnia 29 listopada 2021 roku do godz. 24:00, przedłuża się ograniczenie do niezbędnego minimum w zakresie:

1.prowadzenia oddziaływań penitencjarnych realizowanych poza terenem Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie.

2. realizacji oddziaływań penitencjarnych prowadzonych lub współprowadzonych przez osoby z zewnątrz;

3. przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym;

4. przeprowadzenia posług religijnych o charakterze zbiorowym.

§2 Począwszy od dnia 16 listopada 2021 roku od godz. 00:00, na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie, na okres do dnia 29 listopada 2021 roku do godz. 24:00, przywraca się w ograniczonym zakresie widzenia osadzonych z osobami najbliższymi, które realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

1) w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2) widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

3) czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny;

4) osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa;

5) wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski

6) w trakcie widzenia będzie możliwość dokonywania zakupów w kantynie aresztu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej