Dzisiaj przypadający Dzień Chłopaka, to także święto Naszych funkcjonariuszy, na co dzień pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie- Służewcu i Oddziale Zewnętrznym Aresztu w Warszawie- Bemowie.

Dzisiaj przypadający Dzień Chłopaka przypomina o Naszych funkcjonariuszach na co dzień pełniących służbę w Oddziale Zewnetrznym Warszawa Bemowo. Mimo, że w jednostce pracuje wiele kobiet to mężczyźni stanowią znacznie większą liczbę zatrudnionych. Pełnią służbę na różnych stanowiskach i w różnych pionach służby. Areszt przeznaczony jest dla mężczyzn w związku z tym, to mężczyznom można powierzyć wiele zadań związanych m.in. z przeprowadzaniem kontroli osadzonych. Od funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w każdym z działów oczekuje się szczególnych cech, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, a jest to bardzo specyficzne środowisko pracy. Służba w SW wiąże się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresowych i nagłych. Służba Więzienna jako formacja mundurowa oparta jest na hierarchicznej strukturze, co też jest odmienne od zatrudnienia w firmach prosperujących za murem. Od funkcjonariuszy wymaga się stałej dyspozycyjności i podołania rodzacym się potrzebom. Nasi koledzy posiadają wymagane kompetencje społeczne, do których należą w szczególności umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i mogących wystąpić nagle. Mężczyźni pracujący jako strażnicy pracujący w oddziałach charakteryzować się muszą asertywnością i empatią, umiejętnościami negocjacyjnymi. Są to także osoby, które posiadają umiejętność komunikowania się. Praca w oddziale opiera się na współpracy z wychowawcami i innymi funkcjonariuszami, wszyscy stanowią dobrze działający zespół, który musi podołać powierzonym zadaniom.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni każdego dnia wykazują się wysokimi kompetencjami, przygotowaniem i intuicją, korzystają z doświadczeń. Osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności muszą charakteryzować się wysokim poziomem etyki zawodowej. Zgodnie z zadaniami stawianymi służbie więziennej w postępowaniu wobec osób przebywających w warunkach izolacji funkcjonariusze kierują się więc zasadami praworządności i humanitaryzmu.

Wszystkim funkcjonariuszom, naszym wspaniałym kolegom składamy życzenia spokoju, powodzenia i wytrwałości a także awansów.

Jeśli chcesz pracować w tym zgranym zespole, kompetentnych mężczyzn. zapoznaj się z podstawowymi informacjami dla kandydatów i dołącz do nas:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Oferty pracy na różnych stanowiskach znajdziecie pod poniższym linkiem. ZAPRASZAMY!!

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie

Opracowała ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej