Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie w taki sposób w ramach swojej wychowawczej działalności ukierunkowują swoich podopiecznych, że to właśnie tym razem skazani wyszli z pomysłem nagrywania bajek na płyty, które miały być przekazane według ich myśli dzieciom. Nadzór merytoryczny spoczywał na wychowawcach. Kadra penitencjarna miała także wpływ na wybór fundacji, której zostały przekazane małe dzieła. Ponieważ każda płyta, została opatrzona własnoręcznie stworzoną okładką.

W dobie cyfryzacji dominuje przekaz oparty na obrazie, ale to informacje czytane pozostają na dłużej w naszym umyśle. Kiedyś jednak, kiedy jeszcze nie było powszechnie dostępnego obrazu, ludzie zasiadali przy radioodbiornikach i przenosili się w zaczarowany świat przedstawianej historii. Słyszeli ludzkie głosy, dźwięki burzy, deszczu, odgłosy gonitwy, strzelaninę, wycie psa, uliczny gwar, szum morza, odgłosy domowej krzątaniny. Czy to nie fascynujące, że dzięki nagraniu radiowemu mogli razem z bohaterami przeżywać ich radości i smutki, wyobrażać sobie ich wygląd, umeblowanie pokoi, krajobrazy? Na początku radiowy teatr wyobraźni nazywano widowiskiem dźwiękowym. Nazwy słuchowisko użył, prawdopodobnie jako pierwszy w drugiej połowie lat 20. XX wieku, Witold Hulewicz. Natomiast prof. kognitywistyki z University of California w Berkeley Anne E. Cunningham udowadnia, że ludzie regularnie czytający osiągają wyższe wyniki w testach na inteligencję. Ich predyspozycje poznawcze pozostają wysokie do późnej starości. Czytanie i słuchanie poszerza nasze horyzonty i pomaga spojrzeć na świat nie tylko z własnej perspektywy. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy wiadomości, a istotną umiejętnością współczesnego człowieka jest umiejętność uczenia się, bo przecież rozwijamy się przez całe życie. Neurobiologia pokazuje, że analiza obrazów lub mowy nie jest procesem tak wymagającym i angażującym jak czytanie. Absorbuje ono w tym samym czasie wiele obszarów mózgu – te, które odpowiadają są za widzenie, za język i za przyswajanie pojęć. Czytanie usprawnia zapamiętywanie i wspomaga koncentrację, tworząc w mózgu nowe połączenia nerwowe – synapsy. Zarówno dzieci, jak i dorośli w swoich lekturach spotykają się z nowymi pojęciami, nowymi ideami. Słowo drukowane daje okazję do zatrzymania się, do refleksji, do ustosunkowania się do przedstawionych treści.

Obok starań o zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa i skuteczne leczenie tych, którzy zachorowali na COVID-19, nie wolno pominąć troski o potrzeby społeczne i duchowe osób, zarówno tych zmagających się z chorobą, jak i zdrowych, których dotknęły obostrzenia izolacji społecznej w tym dzieci. Taki paradoks pandemii – izolacja społeczna pokazała, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. W tej sytuacji programy edukacyjne tworzone w jednostkach penitencjarnych powinny stawiać sobie za cel wspieranie wirtualne tych którym jest to potrzebne w chorobie i w samotności. W tej sytuacji dobór tematyki słuchowiska pozwalał na dobór treści do wieku i płci dzieci. Płyty na które zostały nagrane bajki były przekazane prezesowi fundacji Happy Kids

Fundacja nazwą nawiązuje do przesłania Janusza Korczaka- Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie, misją- do słów Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. Działa głównie na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Fundacja stworzyła dla nich 19 rodzinnych domów dziecka, które zgodnie z nomenklaturą Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę pochodzenia. Pobyt w Rodzinnych Domach Fundacji to wypadkowa troski i wymagań; Cele akcji prowadzonych przez fundację traktujemy jako szczególnie wartościową pracę na rzecz dzieci poprzez działalność na rzecz integracji społecznej, popularyzowanie wiedzy nt. pieczy zastępczej, zapewnienie dzieciom opieki połączonej z zabawą, promocja sportu i aktywności fizycznej, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, integracja międzykulturowa – nauka jez. Angielskiego, promocja dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska, integracja lokalnej społeczności wokół ciekawej inicjatywy, promocja sportu, zdrowia oraz kultury.

 

opracowała ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej