19 września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie–Grochowie, płk Wojciech Zaręba w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, płk. Zbigniewa Brzostka, zawarł kolejną umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności.

Podpisana umowa na zatrudnienie osób pozbawionych wolności jest początkiem współpracy zmierzającej do odpłatnego zatrudnienia 45 skazanych odbywających karę w grochowskiej jednostce, jednocześnie, jest kolejnym krokiem do realizacji Ministerialnego Programu Pracy dla Więźniów.

Założeniem rządowego programu jest skierowanie osadzonych do zatrudnienia, by mogli oni wspierać społeczności lokalne oraz regulować swoje zobowiązania, takie jak grzywny czy alimenty. Jednocześnie praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Praca umożliwia skazanym nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie niwelując skutki wykluczenia poprzez izolację oraz sprzyjając społecznej readaptacji osadzonych. Uczy skazanych systematyczności, punktualności, samodyscypliny oraz poprawia poczucie własnej wartości. Podejmując zatrudnienie, więźniowie przestają być obciążeniem dla społeczeństwa, zaczynają sami zarabiać na swoje utrzymanie. Potrącane z ich zarobków środki finansowe zasilają Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, z którego budowane są hale produkcyjne przy jednostkach penitencjarnych, tym samym dając szansę na zatrudnienie kolejnych osób mających zobowiązania finansowe, takie jak grzywny czy alimenty.

Jednostki penitencjarne podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby w Więziennej w Warszawie w ramach Ministerialnego Programu Pracy dla Więźniów podejmują szereg inicjatyw, mających na celu pozyskanie kolejnych kontrahentów do współpracy stale zwiększając liczbę osadzonych zatrudnionych odpłatnie.

Zawarta umowa w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych mężczyzn zapewni im podjęcie pracy w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności kształtuje ich zachowania i postawy prospołeczne, uczy racjonalnego wykorzystywania czasu, pomaga zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Skutkuje to widocznym ograniczeniem negatywnych postaw osób pozbawionych wolności podczas ich pobytu w izolacji więziennej oraz zwiększa możliwość uzyskania przez nich zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia.

Kadra aresztu dokłada wszelkich starań, aby świadczenie pracy, jako sprawdzona i skuteczna forma oddziaływania resocjalizacyjnego, zwłaszcza w formie odpłatnej, obejmowało jak najliczniejszą populację skazanych. Umowa podpisana przez Areszt Śledczy w Warszawie–Grochowie z nowym kontrahentem zobowiązuje obie strony do współdziałania w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby sprzyjał on oddziaływaniu resocjalizacyjnemu, szeroko pojętym korzyściom społecznym i umożliwiał osiągnięcie optymalnych efektów ekonomicznych.

Więcej o Programie Pracy dla Więźniów pod adresem: Ministerialny Program Pracy dla więźniów

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej