27 stycznia 2020 r. Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie, reprezentowany przez mjr. Łukasza Pieńkosa, zawarł umowę z kolejnym zewnętrznym kontrahentem – Spółką Skarbu Państwa WARS S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Artura Kowalczyka.

Dlaczego praca jest ważna w procesie resocjalizacji?

Praca jest jednym z ważniejszych środków oddziaływań w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, uczy systematyczności, punktualności, samodyscypliny, odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz poprawia poczucie własnej wartości. Dzięki zdobyciu umiejętności systematycznej i odpowiedzialnej pracy skazani mają szansę na wyjście z kryminogennego środowiska, szansę na to aby był to ich ostatni pobyt w więzieniu.

Na jakie korzyści mogą liczyć osadzeni pracujący.

Podejmując zatrudnienie odpłatne, więźniowie przestają być obciążeniem dla społeczeństwa, ale również dla swoich najbliższych, często również wspierają finansowo swoje rodziny. Z zarobionych pieniędzy regulują zobowiązania finansowe, takie jak grzywny i alimenty, pozyskują też środki finansowe na własne potrzeby. Osadzeni, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki pracownika mogą również liczyć na uzyskanie nagród przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy – od pochwały po zezwolenie na widzenie poza terenem zakładu karnego. Praca umożliwia skazanym nabycie nowych umiejętności, zdobycie kwalifikacji zawodowych, sprzyja ich społecznej readaptacji.

Jakie ulgi maja pracodawcy zatrudniający skazanych?

W przypadku pracy na rzecz samorządów, oraz organizacji użytku publicznego zasadniczą korzyścią jest sama praca gdyż pracodawcy zazwyczaj nie ponoszą żadnych kosztów zatrudnienia skazanych. W przypadku zatrudnienia w sektorze prywatnym pracodawcy mogą liczyć na ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń ale również są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, mają też możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Pracodawcy nie mają również potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności co znacznie ogranicza liczbę czynności kadrowych w zakładzie pracy.

Umowa z WARS-em

Zawarta umowa w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych mężczyzn zapewni im podjęcie pracy w zakresie usług sprzątania wagonów. Wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności kształtuje ich zachowania i postawy prospołeczne, uczy racjonalnego wykorzystywania czasu, pomaga zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Skutkuje to widocznym ograniczeniem negatywnych postaw osób pozbawionych wolności podczas ich pobytu w izolacji więziennej oraz zwiększa możliwość uzyskania przez nich zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia.

Kadra aresztu dokłada wszelkich starań, aby świadczenie pracy, jako sprawdzona i skuteczna forma oddziaływania resocjalizacyjnego, zwłaszcza w formie odpłatnej, obejmowało jak najliczniejszą populację skazanych. Umowa podpisana przez Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie z nowym kontrahentem zobowiązuje obie strony do współdziałania w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby sprzyjał on oddziaływaniu resocjalizacyjnemu, szeroko pojętym korzyściom społecznym i umożliwiał osiągnięcie optymalnych efektów ekonomicznych.

Bez wątpienia praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności umożliwia skazanym nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie niwelując skutki wykluczenia poprzez izolację oraz sprzyjaja społecznej readaptacji osadzonych.


Więcej o programie pracy dla więźniów pod adresem: Program „Praca dla więźniów”

Tekst i zdjęcia: Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej