W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie w dniu 25 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie promujące podjęcie nauki w WSKiP z uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego funkcjonujacego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie. 25 osobowa grupa uczniów miała możliwość obejrzenia infrastruktury jednostki, pawilonów mieszkalnych, cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz miejsca zatrudnienia skazanych kobiet – szwalni.

Podczas spotkania uczniom przedstwiono ogólne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego, w tym podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariuszka działu penitencjarnego opowiedziała o pracy wychowawczej oraz zapoznała z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi. Funkcjonariuszka pionu kadrowego przedstawiła ofertę podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, utworzonej w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2019r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2019 r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.


 

Szczegółowe informacje – link do strony internetowej WSKiP

https://wskip.edu.pl/podstawowe-informacje-o-uczelni/

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej