Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie w 2018 roku zostało zrealizowanych 8 szkoleń kursowych dla skazanych (7 szkoleń dla kobiet oraz 1 szkolenie dla mężczyzn) realizowanych z projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego z Funduszy Europejskich.

Zorganizowane szkolenia kursowe obejmowały przygotowanie do następujących zawodów: fryzjer damski, kucharz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec-szwacz (2 edycje), opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (2 edycje) oraz profesjonalne sprzątanie-operator usług utrzymania czystości. Każde szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia aktywizacji zawodowej, zasady BHP i ppoż. dla danego zawodu oraz blok zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kursy zawodowe wyposażają osoby pozbawione wolności w wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności praktyczne. Ponadto wyrabiają nawyk systematycznej pracy, uczą organizacji i kultury pracy w grupie. Finalnie zaś uprawniają do formalnego wykonywania zdobytego zawodu, czego konsekwencją jest łatwiejsze podjęcie zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.


 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej