Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie ponownie zaprosiła wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, wraz z opiekunami, do uczestnictwa w lekcji profilaktycznej zorganizowanej na terenie jednostki.

Nadrzędnym celem wizyty w dniu 30 września br. było wsparcie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej działalności wychowawczej, prowadzonej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie. Jest to placówka resocjalizacyjna, w której przebywają wychowanki z całej Polski w wieku: 12-18 lat. Dziewczęta umieszczane są w ośrodku na mocy postanowień sądowych w związku ze zdiagnozowanym niedostosowaniem społecznym. Pochodzą z problematycznych środowisk, często ze znamionami patologii. W placówce mają szansę na ukończenie nauki a także na zmianę wzorców zachowań i dotychczasowego funkcjonowania na lepsze.

Spotkanie stało się okazją do przekazania młodzieży treści edukacyjnych i informacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania uzależnieniom, sytuacjom kryzysowym i zapobieganiu przestępczości. Dziewczętom wyemitowano film, zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu "Więzienie, stracony czas", obrazujący życie młodych ludzi, którzy przez własną lekkomyślność, brak odpowiedzialności i dokonywanie ryzykownych wyborów – ostatecznie trafiają do więzienia. Funkcjonariusze pionu penitencjarnego i ochrony wyjaśniali wychowankom ośrodka podstawowe pojęcia z przepisów wykonania kary pozbawienia wolności, omówili ich realizację w praktyce oraz zaprezentowali miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet.

Inicjowane, przez prowadzącą wizytę psycholog, rozmowy dotykały zagadnień trudnych, poruszały tematy, których wyrażanie wprost - nie zawsze jest łatwe bądź możliwe. Podczas tej szczególnej lekcji wychowawczej na twarzach uczestniczek pojawiały się refleksje, zasłuchanie, chwile ciszy... pojawiły się też bardzo trafne uwagi, przemyślane komentarze i niewypowiedziane wprost, lecz wystarczająco jasno wyartykułowane, plany na przyszłość i plany na zmianę dotychczasowych zachowań...

Rozmowy w otoczeniu szarych więziennych murów z młodymi, wchodzącymi w dorosłość kobietami miały uświadomić im bezsens dotychczasowych zachowań niezgodnych z przyjętymi normami i z prawem.

Jeśli taki efekt udało się uzyskać wobec choćby jednej z uczestniczek – było WARTO.
 

Tekst i zdjęcia – kpt. Renata Izdebska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej