O wyzwaniach jakie stoją przed funkcjonariuszami Służby Więziennej usłyszeli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Podczas spotkania funkcjonariusze zaprezentowali procedurę kwalifikacyjną i podzielili się doświadczeniami zza więziennego muru.

Podjęcie decyzji o kierunku ścieżki zawodowej stanowi dla młodych ludzi nie lada wyzwanie. Czy wstąpienie w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna to ciekawy wybór? Jakie cechy osobowości i predyspozycje są niezbędne do pełnienia służby i realizacji głównych zadań stojących przed funkcjonariuszami? Jak wygląda ścieżka rozwoju w Służbie Więziennej? To tylko wybrane zagadnienia na które mieli okazję poznać odpowiedź uczniowie, którzy już niebawem będą określać siebie mianem absolwentów.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz oczekiwaniami i specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej. Ponadto poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze grochowskiego aresztu przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali gości z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Grupa studentów obejrzała pawilony mieszkalne, miejsca zakwaterowania osadzonych kobiet, plac spacerowy i salę widzeń.

Oferta pracy w szeregach Służby Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:
- zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
- zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
- możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
- atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku,
- dodatek za stopień,
- dodatek służbowy,
- dodatek z tytułu wysługi lat,
- nagrody uznaniowe,
- możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
- szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu:

Aresztu Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71, Warszawa, nr tel. (+48) 508 722 092; ( 22) 512-65-11;

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50, nr tel. (+48) 695 – 886 – 606; (22) 640 – 82 -73, (22) 640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej