W Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie w ramach kampanii społecznej "Więzienie stracony czas” skierowane do uczniów III klasy XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

Podczas wizytacji karda pionu penitencjarnego i ochronnego Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zapoznała gości z infrastrukturą jednostki oraz codziennością osób przebywających za murem, zarówno osób pozbawionych wolności jaki i funkcjonariuszy i pracowników. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach profilaktycznych z wykorzystaniem filmu Więzienie – stracony czas, który powstał we współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi uczestników na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez wskazanie przyczyn powodujących spotkanie młodych ludzi z wymiarem sprawiedliwości (Policja, sąd, więzienie) a także ukazanie konsekwencji wynikających z tego kontaktu dla ich dalszego życia. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja uczestników dotycząca konsekwencji tych zachowań, zarówno dla ofiar i ich rodzin jak i dla samych sprawców przestępstw. Głównym celem realizowanych spotkań jest ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.
Ponadto uczestnicy wycieczki zostali zapoznani ze specyfiką pracy w szeregach Służby Więziennej. Funkcjonariuszka pionu kadrowego przedstawiła ofertę podjęcia nauczania w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, utworzonej w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). Uczniom przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego, przepisy dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności i ich realizację w praktyce. Kadra aresztu zaprezentowała młodzieży również praktyczny wymiar osadzenia w izolacji penitencjarnej poprzez umożliwienie obejrzenia miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz miejsc rekreacji i prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych.

Funkcjonariusze pionu penitencjarnego i pionu ochrony grochowskiego aresztu, w podejmowanych tego typu prewencyjno-dydaktycznych inicjatywach, każdorazowo wskazują młodym odbiorcom na zagrożenia wynikające z szeroko rozumianego zjawiska przestępczości i demoralizacji wśród osób nieletnich.

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: ppor. Luiza Siara

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej