Systemem Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu środków technicznych.

W 2018 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie w ramach struktury Działu Ochrony powołano dwa Zespoły Terenowe Systemu Dozoru Elektronicznego. W związku z rozbudową Systemu Dozoru Elektronicznego, zwiększeniu jego pojemności, w 2020 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie powołano Dział Dozoru Elektronicznego. Załogi Zespołów Terenowych Systemu Dozoru Elektronicznego realizują czynności materialno – techniczne w terenie, u osób objętych dozorem elektronicznym przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,. Współpracują z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym, który zleca wizyty na polecenie sądu, prokuratury, oraz kuratora. Obszarowo zakres działania funkcjonariuszy Działu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz łódzkie.

Dzień w Dziale Dozoru Elektronicznego zaczyna się o godzinie 6:00, wtedy następuje przekazanie zmiany. Załoga dzienna zapoznaje się z zaplanowanymi zadaniami oraz zaplanowana trasą. Kompletują niezbędny sprzęt do wykonania zaplanowanych zadań przez Biuro Dozoru Elektronicznego oraz przygotowują dokumenty niezbędne do wykonania czynności służbowych. Z uwagi na możliwość pojawienia się naruszeń lub awarii urządzeń już zainstalowanych u osób objętych Systemem Dozoru Elektronicznego załoga zabiera ze sobą więcej urządzeń niż zaplanowanych instalacji.

Przed wyruszeniem w trasę załoga patrolu wykonuje obsługę bieżącą pojazdu służbowego, sprawdza jego stan oraz płyny eksploatacyjne. Dziennie jedna załoga ma zaplanowaych od 6 do 12 zadań do realizacji, co przekłada się na pokonane odległości od 150 do 350 kilometrów.

Skład zespołu dzieli się obowiązkami między sobą, osoba prowadząca pojazd zajmuje się czynnościami technicznymi dotyczącymi urządzeń, natomiast pasażer jest odpowiedzialny na dokumentacje z danego dnia służby. Po wykonaniu czynności służbowych załoga sprawdza rzeczywisty stan urządzeń znajdujących w danym pojeździe, urządzenia odebrane od osób objętych SDE są dezynfekowane, czyszczone i trafiają na stan magazynowy działu do ponownego wykorzystania. Pojazd służbowy po zakończonych czynnościach służbowych jest sprzątany i dezynfekowany tak aby kolejnej zmianie milej się pełniło służbę.

Funkcjonariusze pełniący służbę w Dziale Dozoru Elektronicznego w Areszcie Śłedczym w Warszawie – Grochowie zawsze się wspierają i wykorzystują zdobyte doświadczenie w rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań w służbie.

Podstawowym zadaniem zespołów SDE jest przede wszystkim wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Realizacja czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej polega na: sprawdzaniu warunków technicznych; instalacji urządzeń monitorujących; deinstalacji urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, jak również wizyty związane z kontrolą lub naruszeniem warunków odbywania kary.

 

Opracowanie: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: Dział Dozoru Elektronicznego

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej