W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce z powodzeniem realizowany jest program Praca dla Więźniów.

We wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce Służba Więzienna prowadzi szereg zindywidualizowanych oddziaływań na osadzonych, które mają na celu wzbudzenie w nich woli współdziałania w kształtowaniu społecznie porządanych postaw, a w szczególności: poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym

Praca bez wąpienia jest jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji. Zatrudnienie osadzonych niesie szereg korzyści zarówno dla pracodawców jak i skazanych oraz ich rodzin. Trafiając do więzienia część osadzonych dopiero pierwszy raz w życiu idzie do prawdziwej pracy, codziennie rano musi szykować się do wyjścia, pracować przez określoną ilość godzin i być rozliczanym z wykonanej przez siebie pracy. Jest to najlepszy i najskuteczniejszy sposób aktywizacji skazanych. Dzięki zatrudnieniu osadzeni nabywają nowych umiejętności, zdobywają i rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe, uczą się odpowiedzialności, systematyczności oraz pracy w grupie. Praca zapobiega bezczynności, demoralizacji, a także rozwojowi podkultury przestępczej, przyczynia się do rozwoju poczucia własnej wartości oraz szacunku do siebie, drugiego człowieka i wykonywanej przez siebie pracy. Skazany, który pracuje, nie stoi w miejscu, nie traci czasu, ale rozwija się, wyrabiając u siebie nawyk i motywację do pracy, przełamuje swoje ograniczenia i poznaje swoje prawdziwe możliwości.

Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt ekonomiczny, który również podporządkowany jest celom resocjalizacyjnym. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu osadzeni, którzy posiadają różnego rodzaju zadłużenia np. alimentacyjne zaczynają już w trakcie odbywania kary je spłacać. Ponad to dzięki wynagrodzeniu jakie otrzymują, osadzeni mogą odciążyć finansowo rodzinę która pozostała na wolności i samemu dokonywać zamówień paczek żywnościowych czy zakupów w przywięziennej kantynie, lub wręcz wspomagać finansowo rodzinę przesyłając zaoszczędzone kwoty na wolność. Dodatkowo część wynagrodzeń skazanych przekazywana jest na Fundusz Sprawiedliwości czyli Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, który jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną oraz na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, dzięki któremu możliwe jest tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych, tworzenie w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizacja przywięziennych zakładów pracy, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, a także organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Dzięki temu osadzeni opuszczając jednostki penitencjarne posiadają nowe umiejętności i stają się atrakcyjniejsi dla potencjalnych pracodawców.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce codziennie mury więzienia opuszcza starannie wyselekcjonowana grupa osadzonych pracujących w tzw. systemie bez konwojenta poza terenem jednostki na rzecz kontrahentów zewnętrznych, by po zakończonym dniu pracy powrócić do oddziałów mieszkalnych i wyznaczonych im cel. Pozostała grupa pracuje na terenie jednostki, utrzymując ją w czystości, dokonując drobnych napraw i remontów, pomagając w magazynie depozytowym, wydając posiłki współosadzonym, a także roznosząc paczki i zakupy realizowane w przywięziennej kantynie.


por. Iwona Gradowska


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej