15 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy płk Radosławem Salakiem -Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce a Panem Patrykiem Markuszewskim -Prezesem Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”.

W spotkaniu udział wzięli mjr Aneta Maicka - zastępca dyrektora oraz Pan Patryk Markuszewski – Prezes Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”. W trakcie spotkania omówiono zasady współpracy pomiędzy instytucjami oraz najbliższą wspólnie organizowaną akcję sprzątania miejsc pamięci i mogił Powstańców Warszawskich przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Cel współpracy

Głównym celem współpracy będzie popularyzacja postaw patriotycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Podziemia Niepodległościowego oraz opiekę nad miejscami pamięci i pochówku kombatantów oraz osób zasłużonych dla historii Polski poprzez zaangażowanie osób pozbawionych wolności w dbanie o miejsca pamięci zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego oraz wsparcie projektów prowadzonych przez Fundację. Ponadto porozumienie zakłada również edukację w formie wykładów, spotkań na terenie jednostki oraz w formie zdalnej dla osadzonych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach kulturalno - oświatowych poza terenem jednostki. Jednym z pomysłów są zajęcia z udziałem Powstańca Warszawskiego, który osobiście opowie swoja historię udziału w Powstaniu Warszawskim. Ponadto osadzeni będą cyklicznie angażowani w dbanie o miejsca pamięci i pochówku bohaterów narodowych. Pierwsze zajęcia poza terenem zakładu karnego w ramach resocjalizacyjnego programu "Bliżej historii" odbędą się 23 lipca br na Wojskowym Cmentarzu Komunalnym Powązki. 

Edukacja patriotyczna - obywatelska osób pozbawionych wolności

Poprzez udział w zajęciach, których celem jest przybliżenie historii Polski oraz sylwetek Kombatantów i Powstańców Warszawskich wmacniamy poczucie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucia obowiązku i odpowiedzialności wobec społeczeństwa, narodu i państwa, co w konsekwencji może przyczynić się do ukształtowania patriotycznej motywacji do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu karnego po odbyciu kary pobawienia wolności. Pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych kształtuje naszą tożsamość narodową jako obywateli,sprawia że łączy pokolenia. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności pozwala na poszerzanie wiedzy historycznej, którą są nie tylko daty w podręcznikach szkolnych a życiorysy żolnierzy, ludności cywilnej, którzy ponieśli ofiarę walcząc o Polskę, w której wszyscy dzisiaj żyjemy.

Służba Więzienna pamięta

Podtrzymywanie pamięci o bohaterach narodowych, ważnych wydarzeniach historycznych a także zasłużonych funkcjonariuszach Służby Więziennej to element edukacji patriotyczno - obywatelskiej wśród funkcjonariuszy naszej formacji. Białołęcka jednostka miała już przyjemność współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen oraz Fundacją „Nie Zapomnij”, które prowadziły społeczną akcję #ObiadydlaBohaterów w czasie epidemii. W tym szczególnie trudnym czasie jakim jest epidemia wirusa SARS-CoV-2 funkcjonariusze białołęckiego aresztu śledczego dostarczali ciepłe posiłki kombatantom.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej