12 marca b.r. w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie - Bemowie 10 skazanych rozpoczęło kurs przyuczający do zawodu malarza

Kurs finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursu prowadzone są przez pracownika Zakładu Doskonalenia Zawodowego Warszawa Podwale 13 i odbywają się na terenie jednostki penitencjarnej przy ul.Kocjana 3. Kurs przewiduje 84 godziny zajęć, w ramach których skazani poznają teorię oraz odbędą praktyczną naukę zawodu. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymają stosowne zaświadczenie.


Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia zawodu to dla wielu skazanych jedyna możliwość odnalezienia się na rynku pracy, nie tylko po opuszczeniu ZK, ale również podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a czas spędzony w więzieniu nie jest czasem straconym.

kpt. Olga Dyrko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej