Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, oddziaływania penitencjarne na skazanych, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny – to główne tematy wizyty studyjnej.

14 stycznia 2020 roku odbyły się zajęcia dydaktyczne studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat organizacji systemu resocjalizacyjnego i jego uwarunkowań instytucjonalnych.

Goście zostali zapoznani z historią Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, specyfiką pracy, strukturą organizacyjną, a także z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności i wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykłady zostały połączone z prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmami promującymi Służbę Więzienną, m. in. dotyczące działalności Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie, Kompanii Honorowej SW, pracy oddziałowego oraz misji i historii więziennictwa.

W trakcie spotkania studenci dowiedzieli się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy białołęckiego aresztu, czym zajmują się poszczególne działy służb, mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz pozostałej infrastruktury jednostki penitencjarnej.

Tego typu spotkania są również okazją do zaprezentowania ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy.

Takie wydarzenia są dobrą lekcją preorientacji zawodowej, dzięki której studenci będą w przyszłości mogli bardzo świadomie podjąć ewentualną decyzję o wstąpieniu w szeregi naszej formacji.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej