Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień w polskich szkołach, również szkołach działających przy aresztach śledczych i zakładach karnych. Święto upamiętnia rocznicę powołania w dniu 14 października 1773 r. – Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 15 października br. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyła się uroczysta odprawa kadry pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego z Dyrektorem płk. Robertem Ciesielskim oraz Zastępcą Dyrektora mjr. Mariuszem Kotasem.

Dyrektorzy złożyli życzenia dalszych sukcesów pedagogicznych, satysfakcji i wytrwałości w pracy zawodowej, zdrowia a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym wszystkim pracownikom i nauczycielom Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także wręczyli wyróżnienia i podziękowania za dotychczasową pracę dla Grona Pedagogicznego. Dyrektor płk Robert Ciesielski podkreślili duże zaangażowanie kadry pedagogicznej w procesie kształcenia, który stanowi bardzo ważny środek oddziaływań penitencjarnych. Wspólne działania personelu placówek oświatowych i służby penitencjarnej przyczyniają się do wzrostu poszanowania prawa przez skazanych oraz zmiany ich dotychczasowego stosunku do życia.

Potrzeba prowadzenia nauczania skazanych wynika z kilku przesłanek: po pierwsze wielu z nich nie posiada nawet wykształcenia podstawowego, co zamyka im drogę do zdobycia w przyszłości odpowiedniego zawodu. Po drugie zdobycie wykształcenia daje duże szanse na skuteczną readaptację społeczną i po trzecie sama nauka poprzez zapełnienie czasu skazanym zmniejsza dolegliwości kary – D. Widelak

Głównym celem wykonywania kary pozbawienia wolności, zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Aby osiągnąć ten cel w zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach odpowiednich systemów wykonywania kary. W tych oddziaływaniach uwzględnia się przede wszystkim nauczanie. Skazani mają możliwość zdobycia wykształcenia na wszystkich szczeblach nauczania. W zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzi się nauczanie skazanych i tymczasowo aresztowanych w celu zapewnienia im możliwości uzyskania wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego, a także możliwości zdobycia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych albo uzyskania umiejętności i kwalifikacji w formach pozaszkolnych. Skazani mają również możliwość uczenia się w systemie e-learningowym.

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, to nowoczesna metoda przekazywania wiedzy, wykorzystująca bogaty zestaw środków elektronicznej transmisji informacji, w tym Internet, technologię ekstranetu i intranetu, nagrania audio i wideo. E-learning najkrócej można zdefiniować, jako „uczenie się przez Internet”. Metoda ta pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet szkoły bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Ponadto e-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Daje on możliwość edukacji i uzupełnienia wykształcenia osobom m.in. z długimi wyrokami i osadzonym, których różne względy penitencjarne nie kwalifikują do skierowania do nauki poza zakładem karnym. Obecnie w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce z tej formy kształcenia korzysta 8 uczniów. Skazani podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej mają możliwość uzupełnienia wykształcenia, a także kontynuowania nauki po opuszczeniu murów zakładu. Nad prawidłowym przebiegiem edukacji metodą e-learning czuwają koordynatorzy Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego dla Dorosłych nr 3 w Warszawie oraz dział penitencjarny.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy tutejszej jednostce skazani kształcą się w liceum ogólnokształcącym oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych o profilu introligator, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kursie stolarz. Placówka oświatowa przy Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce powstała w 2005 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Nauczanie w warunkach izolacji penitencjarnej, poza zdobywaniem wiedzy, odkrywaniem nauki i jej praw, rozwojem uzdolnień i zainteresowań skazanych to doskonałe metody resocjalizacji i społecznej readaptacji oraz droga do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Aktualnie do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie – Białołęce uczęszcza 140 słuchaczy. Skazani uczniowie rzetelnie przygotowują się do egzaminów i doskonale sobie z nimi radzą. Zdawalność jest bardzo wysoka a oceny bardzo dobre.

Wiedza jest kapitałem, otwiera wiele możliwości i jest gwarantem dobrej przyszłości. Nauczanie w warunkach izolacji penitencjarnej, poza zdobywaniem wiedzy, odkrywaniem nauki i jej praw, rozwojem uzdolnień i zainteresowań skazanych to doskonałe metody resocjalizacji i społecznej readaptacji oraz droga do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej