18 kwietnia 2019 r. mjr Bartłomiej Lenartowicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy podpisał z Romanem Bereźnickim, nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnica, porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Nadleśnictwo Świdnica jest kolejnym podmiotem, z którym funkcjonariusze Służby Więziennej podjęli współpracę zmierzającą do społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi jest niezwykle istotne w procesie resocjalizacji, albowiem trudno sobie wyobrazić ten proces bez kontaktu osadzonych ze społeczeństwem, do którego i tak wracają oni po odbyciu kary. Właśnie dlatego funkcjonariusze świdnickiej jednostki dokładają wszelkich starań, aby możliwie najlepiej przygotować skazanych do życia w społeczeństwie. W tym celu osadzeni podczas odbywania kary mają możliwość pozyskania wielu kompetencji odnoszących się zarówno do umiejętności zawodowych, jak i kontaktów interpersonalnych.

Współpraca ze świdnickim nadleśnictwem w zakresie realizacji programów resocjalizacyjnych, zajęć kulturalno-oświatowych ma przede wszystkim włączyć skazanych w realizowanie pożytecznych działań na rzecz społeczeństwa, ale także i przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osób pozbawionych wolności. W osiągnięciu obu celów niezbędny jest kontakt skazanych ze społeczeństwem podczas odbywania kary. Ponadto dzięki wdrożonym programom istotnym będzie rozwój świadomości, a przy tym i wiedzy oraz zainteresowań osadzonych. W dobie troski o środowisko niezbędne jest wręcz podnoszenie szeroko rozumianej świadomości ekologicznej, a jednocześnie eliminowanie postaw i działań zmierzających do degradacji przyrody.

Wobec tak sformułowanych celów współdziałanie obu podmiotów w zakresie społecznej readaptacji skazanych, ale także i szeroko rozumianego środowiska naturalnego oraz ekologi, czego niewątpliwie istotnym elementem są lasy państwowe jest wysoce pożądane. Pierwsze działania osadzonych zmierzające do zabezpieczenia i wyczyszczenia wybranych szlaków turystycznych będą widoczne już na początku maja 2019 r. W planach pozostaje również budowa budek lęgowych dla ptaków.

kpt. Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej