Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 20.01.2021 r. wyraził zgodę na:

a. przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych - ograniczenie nie dotyczy udzielania indywidualnej posługi religijnej przez kapelanów Aresztu Śledczego w Suwałkach;

b. przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania udzielania osadzonym widzeń;

na okres do 22.02.2021 r.

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej