Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 23.03.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach:

1. zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

2. udzielania osadzonym widzeń;

3. odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych

na okres kolejnych 14 dni (od 24.03.2020 r. do 07.04.2020 r.).

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej