Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19: Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 25.08.2020 r. oraz 07.09.2020 r. wyraził zgodę na:

a. przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych - ograniczenie nie dotyczy udzielania indywidualnej posługi religijnej przez kapelanów Aresztu Śledczego w Suwałkach na okres do 28.09.2020 r.

b. udzielanie osadzonym widzeń w ograniczonym zakresie tj. zgodnie z zasadami określonymi w Harmonogramie realizacji widzeń w Areszcie Śledczym w Suwałkach opracowanym na podstawie rekomendacji Centralnego Zarządu Służby Więziennej w sprawie znoszenia części ograniczeń, o których mowa w art. 247 KKW na okres do 28.09.2020 r.

c. wznowienie zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Okresy te, w razie dalszej konieczności, mogą ulec ponownemu przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej