4 czerwca br. skazani ze starogardzkiego Aresztu Śledczego pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uporządkowali teren w pobliżu leśniczówki Kochanki w Starogardzie Gdańskim. Akcja była prowadzona we ścisłej współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Starogard.

Kolejna edycja programu resocjalizacji „Eko - logiczni”

W starogardzkiej jednostce penitencjarnej realizowany jest program resocjalizacyjny ukierunkowany na kształtowanie u osób pozbawionych wolności świadomości potrzeby dbania o środowisko. Zajęcia prowadziła mjr Natasza Kłos - psycholog działu penitencjarnego.

Co daje udział w programie resocjalizacji „ Eko -logiczni”? 

Podczas trwania programu poruszane są zagadnienia ekologiczne w kontekście perspektywy zmiany stylu życia i ukierunkowania go na m.in. aktywność fizyczną, nawyk dbania o czystość ziemi, a także właściwe i zdrowe odżywianie. Dzięki oddziaływaniom resocjalizacyjnym osadzeni nabierają szacunku do najbliższego otoczenia. Ponadto zostają uwrażliwieni na piękno dziedzictwa kulturowego regonu oraz wyrażają patriotyzm poprzez zachowania ukierunkowane na dbanie o swoją ojczyznę. Niektórzy z uczestników zajęć dopiero teraz dokonują refleksji na temat funkcjonowania systemu zależności pomiędzy człowiekiem, a przyrodą oraz swojej roli w tym układzie. Zmienia się także perspektywa myślenia w kontekście przyszłości naszej planety oraz konieczności codziennego podejmowania działań pro-ekologicznych np. selektywnej zbiórki odpadów.

Efekty oddziaływań resocjalizacyjnych

Zmiana sposobu myślenia często stanowi impuls do działania. Tak było i tym razem - podczas zorganizowanej akcji grupa skazanych – uczestników programu „Eko-logiczni” uporządkowała teren leśnictwa Kochanki. W efekcie uzbierano kilkanaście worków z odpadami - były to głównie butelki oraz puszki, czy kanistry. Największym „odkryciem” okazały się worki z potłuczonym szkłem przykryte igliwiem dla zamaskowania.

Niewątpliwie tego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu podniesienia świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego uczestników programu resocjalizacji. Istotna jest także umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocja zdrowego styl życia. Nie bez znaczenia jest także świadomość , iż osoby pozbawione wolności, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, mogą aktywnie przyczynić się do poprawy stanu czystości najbliższego otoczenia.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Natasza Kłos, mjr Andrzej Ścisłowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej