Odpowiedzialność i ponoszone konsekwencje za własne czyny w kontekście przekroczenia norm prawnych, świadomość na czym polega praca w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz wymogi stawiane potencjalnym kandydatom do pracy w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej to tylko niewielka część zagadnień poruszanych podczas spotkania funkcjonariuszy starogardzkiego Aresztu Śledczego z młodzieżą z klasy o profilu humanistycznym II liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej.

Fundusz sprawiedliwości, zbrodnia, podział prawa

Z podstawami zagadnieniami prawa zapoznała uczniów kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej młodzież poznała jakie konsekwencje grożą osobom dorosłym oraz nieletnim w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Ponadto licealiści dowiedzieli się, czym jest prawo karne, jak wyglądają zapisy kodeksu karnego oraz na jaką bezpłatną pomoc może liczyć poszkodowany czynem przestępczym.

Służba Więzienna – rola i zadania w strukturze polskiego państwa

Najważniejsze informacje na temat formacji przedstawili w formie prezentacji multimedialnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, podstawowe informacje na temat rodzajów oraz typów zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Poruszono także kwestię umundurowania funkcjonariuszy i  problematykę uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu aresztów śledczych i zakładów karnych. Pod koniec prezentacji młodzież mogła obejrzeć zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.

Rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności fizycznej i komisja lekarska

O przebiegu procesu rekrutacyjnego w formacji wyczerpująco starała się odpowiedzieć uczestnikom spotkania kpt. Kamila Turzyńska akcentując wymagania stawiane kandydatom i mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielom zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Spacer po drugiej stronie muru więziennego

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie wcześniej uzyskanej teoretycznej wiedzy na temat rzeczywistości jednostki penitencjarnej. Uczestnicy wizyty plenerowej mogli wejść do oddziału mieszkalnego zakładu karnego typu półotwartego oraz porównać panujące w nich warunki do tych z zakładu karnego typu zamkniętego. Uwagę licealistów skupiano przede wszystkim na stosowanych w nich zabezpieczeniach techniczno-ochronnych. Młodzież ponadto zobaczyła plac spacerowy, kaplicę i świetlicę, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Tradycyjnie już najwięcej emocji wzbudziła cela zabezpieczająca, możliwość przymierzania przez uczniów środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy oraz wejście na wieżyczkę ochronną.

Funkcjonariusz, którego się nie da oszukać

Młodzież uczestniczyła w specjalnie przygotowanym pokazie umiejętności psa specjalnego. Nemo w ciągu kilkunastu sekund odnalazł miejsce, gdzie zostały ukryte podłożone środki odurzające. Jego przewodnik plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział licealistom w jaki sposób zwierzę wspomaga pracę funkcjonariuszy w starogardzkiej jednostce podczas codziennych obowiązków służbowych oraz wyjaśnił zasady szkolenia psów specjalnych .

Certyfikat udziału w projekcie

Na zakończenie zajęć ppłk Ireneusz Łepkowski - dyrektor starogardzkiej jednostki wręczył przedstawicielom szkoły certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Projekt edukacyjny „W Służbie Prawu”

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Program ten jest organizowany w ramach zadań ustawowych Służby Więziennej na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej - edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw oraz kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodych ludzi. Mogą w nim wziąć udział szkoły podstawowe (VI-VIII klasa) i ponadpodstawowe. Spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych lub szkół mają głównie na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. Echo wizyt w jednostkach penitencjarnych z pewnością pozostanie w młodych ludziach na długo.

Fotogaleria

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, mł. chor. Bartłomiej Prokopów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej