Rok akademicki 2020/2021 jest drugim rokiem w historii Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji.

Student Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki jest jednocześnie funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną, którzy planują związać swoje życie zawodowe ze Służbą Więzienną.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne w uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Wymagania

Jeśli chcesz studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej musisz:

posiadać obywatelstwo polskie;

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystać z pełni praw publicznych;

dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

nie być karanym sądownie;

zdać maturę;

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;

złożyć zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, mają gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Zapisy na rok akademicki w WSKiP w Warszawie potrwają do 15 maja br.

Szczegółowe informacje o rozpoczynającym się naborze znajdują się na stronie Uczelni pod adresem - wskip.edu.pl

Tekst: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej