13 czerwca br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu. Celem wizyty było spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas o profilu mundurowym, podczas którego przybliżono uczniom specyfikę formacji, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach formacji.

O czym mówiono?

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono takie zagadnienia jak: zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, podstawowe informacje na temat rodzajów, typów zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się problematyka uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu jednostek penitencjarnych.

Jeszcze się spotkamy

W przyszłym roku szkolnym zostanie zorganizowane spotkanie z uczniami ZSP w Skórczu na terenie starogardzkiego Aresztu Śledczego po bo, by mogli oni w praktyce zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania jednostki, z rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Rekrutacja w szeregi Służby Więziennej

Podczas spotkania omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Młodzież otrzymała ulotki dotyczące prowadzonego naboru oraz przekazano plakaty, które zostaną umieszczone w gablotach szkolnych. Ponadto przedstawiona została także oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Służba Więzienna jako pracodawca

Dużymi atutami Służby Więziennej jako pracodawcy jest stałość zatrudnienia, pewność wypłaty comiesięcznego uposażenia oraz perspektywy rozwoju zawodowego. Ponadto jej mocną stroną jako pracodawcy są m.in. :

- wypłata raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- comiesięczny ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłata dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia,

- raz w roku wypłata równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej jednostek podstawowych - zakładka Praca, gdzie znajdują się aktualne oferty dotyczące obecnie prowadzonego naboru w szeregi formacji.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: ZSP w Skórczu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej