Problematyka dokonywania aktów samoagresji w populacji osadzonych, uregulowania dotyczące opieki psychologicznej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz różnice w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego to tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas wizyty plenerowej uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Kolejne spotkanie młodzieży ze Służba Więzienną

20 października ubiegłego roku funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w spotkaniu z klasami maturalnymi uczęszczającymi do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono prezentację multimedialną, która przybliżyła uczniom specyfikę funkcjonowania formacji. Wizyta studyjna była świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest głównie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Młodzieży umożliwiono zapoznanie się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów naszej służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Zobaczyć więzienie „na własne oczy”

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego - kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony wspierani przez dowódcę zmiany st. chor. Michała Ollera pokazali uczniom i ich opiekunowi jak naprawdę wygląda świat poza wysokimi, więziennymi murami. Uczestnicy wizyty studyjnej zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Refleksję wzbudził pobyt w celi zabezpieczającej, czyli najbardziej restrykcyjnego środka przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.

Największe wyzwanie?

Możliwość wejścia po stromych i wąskich schodach na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna codzienną służbę z bronią palną pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony.

Rekrutacja do zakładów karnych/ aresztów śledczych

Podczas spotkania z młodzieżą poruszono kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru. Przekazano także plakaty, które zostaną rozwieszone w szkolnych gablotach. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki - zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące obecnie prowadzonego naboru.

Pierwsze deklaracje

Młodzież maturalna jest obecnie u progu wyboru ścieżki zawodowej - niektórzy z uczestników spotkania otwarcie deklarowali, iż widzą siebie za kilka miesięcy w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Niewątpliwie realizacja tego rodzaju wizyt plenerowych sprawia, iż decyzja o wstąpieniu do formacji jest przemyślana i odpowiedzialna.

Ważna rozmowa

W części podsumowującej wizytę plenerową wziął udział mjr Andrzej Ścisłowski – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, który merytorycznie wspierał prowadzących spotkanie funkcjonariuszy w odpowiadaniu na liczne pytania ze strony gości. Ponadto zwrócił młodzieży uwagę na tak ważny aspekt jakim jest  ponoszenia odpowiedzialności za własne zachowanie i wybory, szczególnie w tak ważnym momencie życiowym, jakim jest ukończenie szkoły średniej i podejmowanie istotnych decyzji dla całego dalszego dorosłego życia.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, mjr Dawid Skibiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej