W dniu 07. 10. 2021r. w starogardzkim Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie. Naszą jednostkę reprezentował Kierownik Działu Penitencjarnego oraz psycholodzy z Działu Terapeutycznego oraz Penitencjarnego. Wizyta ukierunkowana była na wymianę doświadczeń w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej w warunkach wolnościowych oraz jednostki penitencjarnej.

Wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności znajdują się zarówno sprawcy, jak i „ofiary” (które nierzadko w późniejszym życiu powielają tego rodzaju destrukcyjne zachowania) przemocy w rodzinie. Przebywając w wiezieniach są oni obejmowani oddziaływaniami psychokorekcyjnymi, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat agresji i przemocy; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, alternatywnych dla rozwiązań „siłowych”.

Rola Zespołów Interdyscyplinarnych (w których skład wchodzą specjaliści m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, służby więziennej; oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi) polega na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji działań pomocowych wobec indywidualnych przypadków wystąpienia tego zjawiska. Jak podkreślano podczas spotkania, kluczowy jest tu wymiar edukacyjny działalności w.w zespołów oraz zapewnienia realnego wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (w tym wzmocnienie kompetencji wychowawczo- opiekuńczych rodziców). Poza tym zespól koncentruje się na rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy przez osoby jej potrzebujące.

Podczas spotkania omówiono m.in. specyfikę pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz realizowanych wobec nich oddziaływań psychokorekcyjnych podczas pobytu w zakładzie karnym; interdyscyplinarny sposób pracy ze skazanymi przebywającymi w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i realizowane formy resocjalizacji skazanych oraz ich aktywizacji. Poruszono także aspekt możliwości wypełniania roli ojca przez osadzonych podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności.

Praca ze sprawcą przemocy jest bardzo trudna. Często nie potrafią oni rozpoznać swoich destrukcyjnych działań, nie kontrolują zachowania pod wpływem emocji. Celem oddziaływań prowadzonych przez psychologów, wychowawców jest podniesienie krytycyzmu osadzonych wobec podejmowanych aktów przemocy, wzięcie odpowiedzialności za nie oraz nauka nieagresywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzięki takim oddziaływaniom oraz kontaktom z zespołami interdyscyplinarnymi, takimi jak Gminny Zespól ze Sztumu, sprawca ma szansę poprawić relacje z osobami bliskimi i podnieść jakość życia swojej rodziny.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej