Problematyka zachowań przestępczych oraz kary kryminalnej były najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi z przyszłorocznymi maturzystami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim. Zajęcia z uczniami klasy IV o profilu biologiczno-chemicznym odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Pierwszą cześć spotkania z licealistami poprowadziła kpt. Kamila Turzyńska. Dzięki wykładowi oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych młodzież poznała najważniejsze informacje dotyczące systemu prawnego w naszym kraju oraz poznała konstrukcję zapisów w polskim kodeksie karym. Bardzo mocno w tej części spotkania akcentowano problematykę odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu przestępczego, w tym przez osoby nieletnie.

Specyfika służby pełnionej po drugiej stronie więziennego muru

W celu zapoznania uczestników spotkania z podstawowymi danymi na temat Służby Więziennej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą formacji. Podczas spotkania z maturzystami poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych, typologię zakładów karnych, najważniejsze daty z historii starogardzkiego więzienia. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież mogła zobaczyć różne rodzaje umundurowania więzienników oraz uzbrojenie, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych.

A może zostać pielęgniarką w areszcie śledczym?

To pomysł na własną przyszłość zawodową, który pojawił się u jednej z uczestniczek w trakcie wizyty w starogardzkim Areszcie Śledczym.

Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono możliwości w zakresie związania się z formacją po ukończeniu szkoły średniej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w Służbie Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej jako pracodawców. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Wizyta licealistów miała charakter plenerowy

W kolejnej części wizyty funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wspierani przez mł. chor. Piotra Kwaśniewskiego – dowódcę zmiany umożliwili słuchaczom szkoły średniej i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych wcześniej teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na plac spacerowy, zajrzenia do kaplicy oraz świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Stałym już punktem tego rodzaju wizyt studyjnych z młodymi ludźmi jest pokaz umiejętności psa specjalnego oraz wejście na wieżyczkę ochronną. O zasadach używania środków przymusu bezpośredniego, w tym najbardziej restrykcyjnego z nich, czyli celi zabezpieczającej oraz sposobach reagowania na sytuacje trudne generowane przez osoby pozbawione wolności szczegółowo opowiedział mł. chor. Piotr Kwaśniewski. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość założenia na siebie środków ochrony osobistej wykorzystywanych przez więzienników podczas wykonywania zadań służbowych.

Prewencja przestępstw nade wszystko

W części podsumowującej wizytę młodzieży na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej mjr Andrzej Ścisłowski – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim podkreślał aspekt jakim jest ponoszenia konsekwencji własnego zachowania i wzięcie odpowiedzialności za dokonywane wybory, szczególnie w tak ważnym momencie życiowym, jakim jest ukończenie szkoły średniej i podejmowanie istotnych decyzji dla całego dalszego dorosłego życia.

Krótkie podsumowanie

Młodzież była aktywna podczas prowadzonych zajęć przez mundurowych, zadawała mnóstwo nieszablonowych pytań m.in. o możliwości uzyskiwania pozwolenia na posiadanie broni palnej przez funkcjonariuszy, różnice między karą ograniczenia wolności, a jej pozbawieniem, czy kwestię bezpieczeństwa w kontekście prowadzonych zajęć terapii zajęciowej z populacją skazanych przebywających w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Spotkanie z maturzystami było ukierunkowane na edukację prawną, prewencję przestępczości oraz promocję formacji i wskazanie możliwości kariery zawodowej w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Spotkanie na terenie starogardzkiego Aresztu Śledczego pozostanie w młodych ludziach zapewne jeszcze na bardzo długo.

Fotogaleria

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, mł. chor. Bartosz Prokopów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej