Na terenie starogardzkiej jednostki penitencjarnej odbyły się kolejne już zajęcia z zakresu edukacji prawnej, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Tym razem możliwość zobaczenia świata za wysokim, więziennym murem otrzymała kolejna grupa uczniów z Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.

Artykuły i paragrafy z kodeksu karnego

Pierwszą cześć spotkania poprowadził ppor. Łukasz Kaminski. Na podstawie wykładu oraz prezentacji multimedialnej na temat podstawowych zagadnień prawnych młodzież nauczyła się odróżniać zbrodnię od występku oraz wskazywać wartości powszechnie aprobowane w społeczeństwie, które chronione są przez konkretne zapisy prawne. Szczególną uwagą była objęta problematyka ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, w tym osób, które nie osiągnęły pełnoletności.

Służba Więzienna w teorii…

W celu zapoznania uczestników spotkania z najważniejszymi informacjami na temat formacji kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz st. kpr. Piotr Prokopów - inspektor działu ochron  przedstawili prezentację multimedialną. Podczas tej części spotkania poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych, typologię zakładów karnych czy cel wykonywania kary pozbawienia wolności. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież mogła zobaczyć różne rodzaje umundurowania więzienników oraz uzbrojenie, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych np. w konwojach czy szkoleniach strzeleckich. Ponadto zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

… i praktyce

W kolejnej części wizyty funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych wcześniej teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania mogli porównać warunki w oddziale mieszkalnym zakładu karnego typu zamkniętego oraz półotwartego ze szczególnym naciskiem na różnice w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych. Ponadto młodzież mogła zobaczyć place spacerowe, kaplicę oraz świetlice, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Sporo emocji wzbudziła cela zabezpieczająca - najbardziej restrykcyjny ze środków przymusu bezpośredniego oraz możliwość przymierzenia środki ochrony osobistej funkcjonariuszy przez jednego z uczestników wizyty plenerowej.

Wyzwanie

Każdy z uczestników wizyty studyjnej zobaczył jednostkę penitencjarną z perspektywy wieżyczki ochronnej, na którą prowadzą wąskie i strome schody.

Garść dodatkowych ciekawostek od inspektora działu ochrony

O jego szczególnej roli  i zadaniach w zakresie prowadzonych czynności profilaktycznych opowiedział st. kpr. Piot Prokopów ukazując na konkretnych przykładach jaką pomysłowością charakteryzują się osadzeni podczas podejmowanych prób przenikania substancji, czy przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej.

Przyszłość zawodowa związana ze Służbą Więzienną?

Podczas spotkania przedstawiono możliwości w zakresie związania się z formacją po ukończeniu szkoły średniej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Potwierdzenie udziału w programie edukacyjnym

Na zakończenie zajęć kpt. Kamila Turzyńska - Rzecznik Prasowy dyrektora starogardzkiej jednostki penitencjarnej wręczyła nauczycielowi certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Podsumowanie

Projekt edukacyjny „W służbie prawu” ma nie tylko walor edukacyjny, ale także wychowawczy - lekcje przeprowadzone za więziennymi murami są mocnym doświadczeniem dla uczestników, które pozostaje w nich na długo, rodząc refleksję  nad konsekwencjami własnych zachowań.   

Fotogaleria

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, mł. chor. Bartosz Prokopów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej