21 stycznia br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony wzięli udział w spotkaniu ze studentami kierunków pedagogika resocjalizacyjna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem wizyty było przybliżenie specyfiki formacji oraz wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach Służby Więziennej.

Tematyka spotkania

W trakcie spotkania omówiono takie zagadnienia jak: zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, podstawowe informacje na temat typologii jednostek penitencjarnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy. Zasygnalizowano także problematykę uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu jednostek penitencjarnych oraz używania środków przymusu bezpośredniego. Studentów zaproszono na wizytę plenerową na terenie starogardzkiego Aresztu Śledczego po bo, by mogli oni w praktyce zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania jednostki, z rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Proces rekrutacyjny do Służby Więziennej

Podczas spotkania szczegółowo omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Słuchacze otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru oraz przekazano plakaty, które zostaną umieszczone w gablotach uczelnianych. Ponadto przedstawiona została także oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej jednostek podstawowych - zakładka Praca, gdzie znajdują się aktualne oferty dotyczące obecnie prowadzonego naboru w szeregi formacji.

Krótkie podsumowanie wizyty

Studenci z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, nierzadko sami dopytując o rożne kwestie np. indywidualizację warunków odbywania kary pozbawienia wolności osadzonych u których biegli sądowi stwierdzali niepoczytalność, czy przypadki w których dopuszczalne jest użycie broni wobec osób pozbawionych wolności.

Tego rodzaju spotkania uzmysławiają jak pełna odpowiedzialności i wymagająca poświeceń jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Jednocześnie uświadamiają fakt, iż pomimo wielu wyzwań, którymi muszą sprostać więziennicy ta służba daje w zamian stabilizację i możliwość samorozwoju. Ponadto jej specyfika sprawia, iż wyznawane przez nas wartości jak np. patriotyzm i praca na rzecz Ojczyzny, czy pomoc drugiemu człowiekowi są nam bliskie każdego dnia.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: PSW w Starogardzie Gdańskim; kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej